POVREDA PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU U UPRAVNOM POSTUPKU I UPRAVNOM SPORU

Autor:
RUŽA UROŠEVIĆ, sudija Upravnog suda
Referat za Godišnje savetovanje sudija Republike Srbije “Sudijski dani 2013”

Pravo na suđenje u razumnom roku je uvedeno u pravni sistem Republike Srbije pristupanjem Državne zajednice Srbija i Crna Gora Savetu Evrope 03.04.2003. godine i ratifikovanjem Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava (u daljem tekstu: Evropska konvencija) 26.12.2003. godine. U ustavni sistem Republike Srbije pravo na suđenje u razumnom roku je neposredno uvedeno Ustavom Republike Srbije iz 2006. godine (u daljem tekstu: Ustav). Ovim Ustavom je, pored jemstva prava na suđenje u razumnom roku, predviđen i mehanizam zaštite ovog prava kroz posebno pravno sredstvo – ustavnu žalbu, koja se, saglasno odredbama Zakona o Ustavnom sudu, kada je u pitanju povreda prava na suđenje u razumnom roku, može izjaviti i ako nisu iscrpljena sva pravna sredstva propisana zakonom.
Ustavna žalba zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku je specifična u pogledu osnovnog uslova za izjavljivanje, a to je zapravo odsustvo uslova da su iscrpljena sva pravna sredstva. Ona je specifična i sa stanovišta predmeta i svrhe. Predmet ustavne žalbe zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku je „radnja, tačnije (ne) postupanje sudova i drugih državnih organa u postupcima u kojima se odlučuje o pravima i obavezama stranaka, dok je svrha ovog prava da se zaštite stranke u postpuku od neprimerenih odlaganja, kao i da se istakne značaj dobijanja pravde bez kašnjenja koja mogu ugroziti efikasnost i kredibilitet.“

Kompletan referat u prilogu.