Zaključak PF PIO – Filijala Sombor, Služba Kula – Aleksandar Čerepovski i žalba na isti

Kolega Aleksandar je 15.05.17. g. napisao sledeće:
“DANAS DOBIH ZAKLJUČAK OD FILIJALE FONDA PIO DA MI SE ODBACUJE ZAHTEV ZA IZMENU PRAVOSNOŽNOG REŠENJA. PROTIV OVOG ZAKLJUČKA MOGU ULOŽITI ŽALBU DIREKCIJI.
ŠTA RADITI KAD JE POKRENUTA TUŽBA UPRAVNOM SUDU PITAM STRUČNJAKE? ŠTA RADITI PITAM ZLATKA, ILIJU, DOBRIVOJA, ...”

U zakljucku koji mi je prosledio Aleksandar pominje se Resenje Direkcije PF PIO od 23.12.16. g. odnosno kao osnov za donosenje ovog zakljucka filijala se poziva na Resenje Direkcije PF PIO od 23.12.16. g. Sta je Direkcija odlucila u tom resenju? Da li su ponistili prvostepeno resenje i vratili predmet na ponovni postupak i odlucivanje ili nesto drugo moralo se utvrditi uvidom u to resenje Direkcije PF PIO.
Nakon uvida u Resenje Direkcije PF PIO od 23.12.16. g, koje mi je prosledio Aleksandar, situacija mi je bila jasnija. Naime, Direkcija PF PIO je njegovu zalbu po osnovu zahteva za ponovno odredjivanje penzije ODBILA (to je cl. 104. Zakona o PIO), a po osnovu zahteva za izmenu pravosnaznog resenja (to je cl. 105. Zakona o PIO) je nalozila filijali da ga smatra zahtevom za ponavljanje postupka (to je cl. 104. Zakona o PIO) i da o njemu odluci odgovarajucim zakljuckom. Prakticno, sve je u redu sto se tice njegove tuzbe Upravnom sudu koju je podneo protiv navedenog resenja Direkcije PF PIO kojim je odbijena njegova zalba.

Filijala je ovim novim zakljuckom sprovela nalog Direkcije PF PIO da Aleksandrov zahtev za izmenu pravosnaznog resenja smatra zahtevom za ponavljanje postupka i da o njemu odluci odgovarajucim zakljuckom. Zahtev za izmenu pravosnaznog resenja filijala je ODBACILA.
Direkcija je nalozila filijali da podneti zahtev smatra zahtevom za ponavljanje postupka, sto je opet cl. 104. Zakona o PIO, i da o njemu odluci zakljuckom. Ponovno resavanje o pravu kroz izmenu pravosnaznog resenja regulise iskljucivo clan 105. Zakona o PIO, to nije ponavljanje postupka.
Ponovni postupak i odlucivanje i ponavljanje postupka su pravno potpuno razliciti pravni instituti ili pravna sredstva.
Ponavljanje postupka je vanredno pravno sredstvo (vanredni pravni lek), a izmena pravosnaznog resenja je nesto drugo, odnosno predstavlja ponovni postupak i odlucivanje, ali nadleznima u Fondu PIO te razlike nisu bas jasne.

O uslovima da se zahtev odbaci zakljuckom sam vec pisao - moze, ali samo ako nije u pitanju upravna stvar (a jeste u pitanju upravna stvar) ili ako organ kome je zahtev podnet nije nadlezan (a jeste nadlezan).
“Odbacivanje zahteva stranke zbog nedostatka uslova za pokretanje postupka ne odnosi se na ocenu organa da nema osnova za udovoljavanje zahteva stranci
Vrsta: Sudska praksa
Datum: 2001-06-06, Broj: U.3131/00
Abstrakt:
Ocenjujući zakonitost osporenog rešenja, Vrhovni sud nalazi da su povređena pravila postupka od uticaja na rešenje stvari. Naime odredbom člana 115. stav 2. ZUP-a propisano je da ako organ povodom stavljenog zahteva stranke nađe da nema uslova za pokretanje postupka, doneće zaključak o odbacivanju zahteva. Takav zaključak, međutim ne može se doneti ako nadležni organ proceni da nema osnova za ostvarenje nekog prava stranke, već samo ako se radi o zahtevu koji se odnosi na stvar o kojoj se ne može rešavati u upravnom postupku. Prema tome, po nalaženju Vrhovnog suda zahtev tužioca se nije mogao odbaciti primenom citiranog zakonskog propisa jer je u pitanju upravna stvar koja se rešava u upravnom postupku, a da li je zahtev tužioca osnovan ili ne organ uprave je dužan da oceni u pokrenutom upravnom postupku kroz ocenu dokaza kojima raspolaže.”

Aleksandar mi je naknadno poslao kompletna dokumenta ovog predmeta.
Uradio sam zalbu, kako sam najbolje znao i umeo, obzirom na propuste kojih je bilo u sadrzini - tekstu prvobitnog zahteva filijali. Taj zahtev je filijala tretirala kao da Aleksandar trazi ponovno odredjivanje penzije primenom cl. 61-70. i 79. Zakona o PIO i takav zahtev svojim prvobitnim resenjem ODBILA. Na to resenje je Aleksandar podneo zalbu Direkciji PF PIO u kojoj je preciznije naveo da trazi izmenu pravosnaznog resenja o pravu na penziju, uvecanjem iste za 20 %. Direkcija PF PIO je 23.12.16. g. donela po zalbi gore pomenuto resenje, kojim je, po osnovu zahteva za izmenu pravosnaznog resenja (to je cl. 105. Zakona o PIO), nalozila filijali da ga smatra zahtevom za ponavljanje postupka i da o njemu odluci odgovarajucim zakljuckom.
Svojim Zakljuckom od 30.03.17. g. PF PIO – Filijala Sombor, Služba Kula je sprovela nalog iz navedenog resenja Direkcije PF PIO. Zakljucak je Aleksandru dostavljen 15.05.17. g.
Zbog toga sam se u formulisanju zalbe na novi zakljucak Filijale oslanjao na njegove navode u Zalbi Direkciji PF PIO na prvo resenje, koje je dobio ranije, gde je navodio da trazi samo izmenu pravosnaznog resenja.

U prilogu objavljujem Zalbu Direkciji PF PIO na gore navedeni Zakljucak PF PIO – Filijala Sombor, Služba Kula dostavljen kolegi Aleksandru.