Утврђивање висине пензије применом војних прописа – Закона о Војсци Југославије, Захтев Дарка Шпољара и Позив Филијале Суботица, Служба Бачка Топола

Колега Дарко Шпољар поднео је Захтев за утврђивање висине пензије применом војних прописа – Закона о Војсци Југославије.
У захтеву је наведено: “Правоснажним решењем Фонда СОВО одређена ми је висина пензије која износи 85 % од пензијског основа, односно 2844,202 бодова. Последња новчана вредност бода утврђена применом Закона о ВЈ за обрачун плата професионалних војника у Војсци од 01.09.2007. г. износила је 9,40 динара. То је уједно и последња новчана вредност бода утврђена применом Закона о ВЈ за обрачун пензија. Пензијски основ обрачунава се множењем укупног броја бодова са новчаном вредношћу бода.
На основу изнетог захтевам да ми се утврди висина пензије остварене применом војних прописа – Закона о ВЈ, која на дан 01.01.2008. године треба да износи 26735,50 динара, односно 85% од пензијског основа јер представља моје стечено право према Закону о ВЈ, независно од права на ванредно усклађивања свих пензија у Р. Србији за 11,06 % од 01.01.2008. г. Ванредно усклађена за 11,06 % од 01.01.2008. г. моја пензија треба да износи 29572,91 динара.”

Јуче је добио Обавештење – Позив Филијале Суботица, Служба Бачка Топола, да прецизира захтев. Зову Дарка да дође код њих и објасни – прецизира шта захтевом тражи од њих. Најбоље би било да сам напише решење или уверење и понесе да потпишу, кад им захтев већ није довољно јасан. Решење је врло једноставно: Дарко је применом војних прописа – ЗВЈ стекао право на висину пензије која представља производ броја бодова по решењу о праву на пензију (2.844,202 бода по решењу од 05.12.07. г.) и последње вредности бода коју је утврдио МО применом ЗВЈ (9,40 динара).