Понављање поступка ако је Уставни суд, у поступку по уставној жалби, утврдио повреду или ускраћивање људског или мањинског права и слободе зајемчене Уставом у парничном поступку, а то је могло да буде од утицаја на доношење повољније одлуке, у светлу Одлуке Уставног суда по Уж-5190/2015 од 13.04.2017. г.

Na sednici Veća održanoj 13.04.2017. g. Ustavni sud je doneo Odluku po Už-5190/2015 koju je 12.08.2015. g. podnela Ivana Đokić iz Požege, preko punomoćnika Milisava Kurmazovića, advokata iz Užica, protiv presude Višeg suda u Užicu Gž. 453/15 od 15.06.2015. g.
Ustavni sud je utvrdio da je navedenom presudom Višeg suda u Užicu podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava R. Srbije.
Ujedno Ustavni sud je ocenio da ustavna žalba ne sadrži ustavnopravne razloge koji bi ukazivali na to da je osporenom drugostepenom presudom povređeno pravo podnositeljke na pravično suđenje iz člana 32. stav 1. Ustava R. Srbije, odnosno da nisu ispunjene Ustavom utvrđene pretpostavke za vođenje postupka, te je u tom delu odbacio ustavnu žalbu kao nedozvoljenu. Zahteve podnositeljke za naknadu materijalne i nematerijalne štete Ustavni sud je ocenio kao neosnovane i iste odbio.
U pogledu povrede prava na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava R. Srbije Ustavni sud je zaključio da je Viši sud u Užicu samo delimičnim usvajanjem tužbenog zahteva, podnositeljku ustavne žalbe doveo u bitno drugačiji položaj u odnosu na vojne penzionere čiji je istovrsni tužbeni zahtev usvojen u celini. Ustavni sud je na stanovištu da je činjenica da su sudovi poslednje instance, povodom iste činjenične situacije i istog pravnog pitanja donosili različite odluke, stvorila pravnu nesigurnost, odnosno takva praksa sudova suprotna je principu pravne sigurnosti i predstavlja dovoljan razlog da se utvrdi postojanje povrede prava na jednaku zaštitu prava.
Već nekoliko dana razmišljam i dvoumim se da li bi ova odluka Ustavnog suda kojom je Ustavni sud utvrdio da je navedenom presudom Višeg suda u Užicu podnositeljki ustavne žalbe povređeno pravo na jednaku zaštitu prava iz člana 36. stav 1. Ustava R. Srbije mogla biti razlog da punomoćnik podnositeljke ustavne žalbe podnese Osnovnom sudu u Požegi Predlog za ponavljanje parničnog postupka, odnosno da li ova odluka Ustavnog suda može biti od uticaja na donošenje povoljnije odluke, odnosno da li će Viši sud u Užicu naći (odlučiti) da je predlog za ponavljanje postupka opravdan.
Pored toga postavlja se pitanje da li se i kako ova odluka Ustavnog suda može iskoristiti u parničnim postupcima koji su u toku, nakon što je VKS svojim revizijskim rešenjima – presudama, kroz izuzetno dozvoljene - posebne revizije, ukinuo presude Višeg suda u Užicu i presude prvostepenog suda i predmete vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.
Bilo bi interesantno i značajno čuti mišljenja advokata Kurmazovića, Poštića i drugih o ovim pitanjima.

Detaljnije pročitajte u prilogu.