Komunikacija advokatske kancelarije Svetislava Poštića sa klijentima

Kao izuzetno pozitivan primer odnosa advokatske kancelarije – advokata prema svojim klijentima u prilogu objavljujem komunikaciju advokatske kancelarije Svetislava Poštića sa jednim od klijenata – vojnih penzionera. Advokat Poštić i druga lica iz advokatske kancelarije su sa klijentom razmenili veći broj mejlova. U nastavku objavljujem prvi od tih mejlova, a u prilogu i druge mejlove poslate iz advokatske kancelarije.
Ova advokatska kancelarija je i po mnogim drugim pitanjima pozitivan primer odnosa advokatske kancelarije – advokata prema svojim klijentima.

“Poštovani,
Pregledao sam dokumentaciju koju ste mi poslali mailom. U vezi sa tim obavestiću Vas o načinu na koji ova kancelarija zastupa vojne i civilne penzionere u sporovima protiv Fonda PIO.
Pre svega, kriterijum, da li uzeti u rad neki predmet ili ne, zavisi od procene ishoda spora.
Znači, ne zavisi od procene ''da li penzioner ima po zakonu pravo na nešto, već da li se to pravo, u ovom pravnom sistemu, takav kakav je, može ostvariti.
Moja je procena da se pravo na isplatu razlike za takozvani veliki dug, ne može naplatiti i da je vođenje postupka u tom pravcu uzaludno, odnosno da bi za penzionera predstavljalo nepotrebno trošenje sredstava na takse i veštačenja, koja se kasnije ne bi mogla vratiti.
Naša kancelarija vodi upravne postupke i upravne sporove:
a) za naplatu duga po osnovu vanrednog povećanja 11,06%, od 01.01.2008. godine,
b) za ponovno određivanje penzije u skladu sa Zakonom o PIO i uvećanja tako utvrđenog iznosa penzije za 20%,
c) za vraćanje neosnovano zakinutog iznosa penzije od novembra 2014 do danas, po onovu Zakona o privremenom načinu isplate penzija i
d) za usklađivanje vojnih penzija za 4,21%, od 01.01.2008. godine - drugog redovnog usklađivanja vojnih penzija.
Ukoliko ste zainteresovani da za Vas vodimo navedene postupke, javite nam prethodno da li ste neke od tih upravnih postupaka i sporova pokrenuli i u kojoj su sada fazi, te ako ste ih pokrenuli a želite da ih ova kancelarija nastavi, dostavite nam dokumenta iz kojih se vidi šta je do sada urađeno.
Nakon toga mi ćemo Vam poslati otkucano punomoćje koje ćete potpisati i vratiti nam poštom. Za Upravne postupke i sporove koje budemo vodili za Vas, nećete biti u obavezi da plaćate naknade za rad advokata.
U prilogu Vam dostavljam detaljnija obaveštenja o postupcima koje vodi ova kancelarija.”

S poštovanjem
Svetislav Poštić
Pančevo, ul. Mite Topalovića broj 6
tel: 013335068, radnim danom od 08,00 do 15,00
advpostic@gmail.com