Dušanova nova žalba Direkciji RF PIO i žalba iz decembra 2016. g.

Nakon što Direkcija RF PIO pet meseci nije odgovorila na žalbu kolege Dušana Mitrovića, niti podnetu urgenciju za 20 %, Dušan je 04. maja 2017. g. poslao tužbu Upravnom sudu zbog ćutanja administracije.
Odmah posle toga (17.05.17. g.) dobio je rešenje Direkcije RF PIO, datirano 2 meseca ranije, u kojem se njegova žalba uvažava i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak. Ubrzo stiže i rešenje Filijale Niš (13.06.17. g.) kojom se odbija i odbacuje zahtev za 20 %.
Kako je novo negativno rešenje filijale baš u svako slovo identično njihovom rešenju iz decembra 2016. godine, poslao je žalbu Direkciji RF PIO kojom im je ukazao na to da ponavljaju, prepisuju, negativna rešenja od ranije ne obazirući se na obrazloženja i dokaze žalioca - tužioca.
O ovome će narednih dana poslati novi podnesak Upravnom sudu.
Upravni postupak je pokrenuo maja 2015. godine. Ovom Žalbom odgovorio je na novo negativno rešenje filijale da ne bi došlo do prekida upravnog postupka koji već traje više od 2 godine.
Sada je pitanje da li će zbog toga Upravni sud uopšte doneti odluku po tužbi ili će ćutati, tj. odbaciti tužbu jer je upravni postupak nastavljen.
U prilogu je Dušanova nova žalba Direkciji RF PIO i žalba iz decembra 2016. g.