Одлука о висини накнаде путних трошкова у вези са остваривањем права из здравственог осигурања

Članom 225. i 226. Zakona o Vojsci Jugoslavije, na koji kod sticanja i ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja upućuje odredba člana 197. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije propisano je da vojnom osiguraniku i pratiocu, ukoliko je neophodan, pripada naknada putnih troškova, koja pored naknade troškova prevoza obuhvata i naknadu za troškove ishrane i smeštaja za vreme putovanja i boravka u drugom mestu.

Odlukom o visini naknade putnih i drugih troškova u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja („Službeni vojni list“, br. 12/94, 9/06 i 10/11) koju je doneo ministar odbrane, u tački 5. bilo je propisano je da osiguranom licu upućenom na lečenje u inostranstvo i njegovom pratiocu pripada naknada troškova prevoza i dnevnica na ime troškova ishrane i smeštaja.

Iznos dnevnice obračunava se u visini 30% dnevnice utvrđene propisom Vlade kojim se uređuje naknada troškova državnih službenika i nameštenika, za vreme ambulantnog lečenja, a ako je osigurano lice smešteno u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj ima besplatan smeštaj i ishranu, pripada mu 20% od gore navedenih 30% dnevnice.

Fond za SOVO pokrenuo je inicijativu za izmenu Odluke o visini naknade putnih i drugih troškova u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja, kako bi se iznos dnevnice za lečenje vojnih osiguranika u inostranstvu, uskladio sa iznosom koji isplaćuje Republički fond za zdravstveno osiguranje, u meri u kojoj to naši propisi dozvoljavaju.

У „Службеном војном листу” број 16 од 21. jуна 2017. године објављена је Одлука о висини накнаде путних трошкова у вези са остваривањем права из здравственог осигурања (број 37-52), коју објављујем у целости:

1. Овом одлуком регулише се висина накнаде путних трошкова за време путовања и боравка у другом месту, односно иностранству осигураном лицу приликом остваривања права из здравственог осигурања по Закону о Војсци Југославије (у даљем тексту: Закон).
2. Осигураном лицу које је, под условима прописаним законом, позвано или упућено у друго место у вези са остваривањем права из здравственог осигурања путују до најближег лекара или здравствене установе у другом месту на територији Републике Србије ради лекарског прегледа или лечења, припада накнада трошкова у висини стварних трошкова превоза.
Осигураном лицу из става 1. ове тачке које мора да преноћи у другом месту утврђују се и исплаћују стварни трошкови смештаја по прописима о накнади путних и других трошкова у Војсци Србије.
3. Накнада трошкова превоза осигураном лицу исплаћује се за врсту и разред превозног средства које је одредио изабрани лекар односно здравствена установа која га упућује на лечење односно преглед.
4. Пратиоцу осигураног лица, ако је одређен, припада накнада трошкова у висини предвиђеној одредбама тач. 2. и 3. ове одлуке.
5. Осигураном лицу упућеном на лечење у иностранство, његовом пратиоцу и даваоцу ткива и органа припада накнада трошкова на терет средстава здравственог осигурања, и то:
1) накнада трошкова превоза;
2) накнада трошкова исхране и смештаја (у даљем тексту: дневница);
Накнада трошкова превоза припада за редовна превозна средства јавног саобраћаја (авион – туристичка класа, укључујући и аеродромске таксе, железница – прва класа) као и за превоз средствима јавног саобраћаја од аеродрома, односно железничке станице до коначног одредишта и обрнуто.
Изузетно може се одобрити и друга врста превоза ако то захтева природа болести осигураног лица а на основу налаза оцене и мишљења Главне војнолекарске комисије.
Дневница осигураном лицу упућеном на лечење у иностранству и његовом пратиоцу и даваоцу ткива и органа одређује се у износу од 70,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате, без обзира на земљу упућивања.
Осигураном лицу млађем од седам година живота за време путовања и амбулантног лечења припада на име накнаде трошкова исхране и смештаја износ у висини од 50% дневнице утврђене у ставу 4. овог члана.
Пратиоцу и даваоцу ткива и органа дневница припада за време путовања, амбулантног и стационарног лечења осигураног лица.
Када је осигураном лицу, пратиоцу и даваоцу ткива и органа обезбеђен смештај и исхрана путем плаћања тзв. пакета услуга иностране здравствене установе, наведеним лицима припада износ дневница у висини од 20% дневнице утврђене у ст. 4. и 5. овог члана,
Осигураном лицу упућеном на лечење у иностранству и његовом пратиоцу и даваоцу ткива и органа може се исплатити аконтација у складу са решењем о упућивању на лечење у иностранству, а највише 30 дана боравка у иностранству.
6. На основу поднетог извештаја о лечењу у иностранству и проложене документације Фонд за социјално осигурање војних осигураника извршиће коначан обрачун трошкова лечења.
При обрачуну трошкова лечења узима се у обзир:
1) Дан одласка на лечење и дан повратка са лечења;
2) Време проведено на амбулантном, односно стационарном лечењу у иностраној здравственој установи;
3) Износ примљене аконтације за осигурано лице, пратиоца и даваоца ткива и органа.
Ако је износ примљене аконтације већи од стварних трошкова путовања које чине дневнице и трошкови путовања које чине дневнице и трошкови превоза, утврђује се обавеза осигураног лица, односно пратиоца и даваоца ткива и органа да у року од 15 дана по пријему коначног обрачуна изврши повраћај више примљених средстава на име трошкова путовања.
Ако је износ примљене аконтације мањи од стварних трошкова путовања које чине дневнице и трошкови превоза, осигураном лицу, односно пратиоцу и даваоцу ткива и органа исплаћује се разлика у динарској противвредности обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.
7. У случају смрти осигураног лица, односно пратиоца и даваоца ткива и органа у току путовања, односно лечења пацијента у иностранству, лицу које је сносило трошкове превоза посмртних остатака у Републику Србију припада накнада тих трошкова на терет средстава Фонда за социјално осигурање војних осигураника уколико тај ризик није обухваћен полисом путног осигурања, а према приложеној документацији.
8. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде путних трошкова у вези са остваривањем права из здравственог осигурања („Службени војни лист”, бр. 12/94, 9/06 и 10/11),
9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном војном листу“.