Ponovno odredjivanje penzije KVP koji je po osnovu zaposlenja na teritoriji Republike, odnosno obavljanja samostalne delatnosti po osnovu koje je bio obavezno osiguran na teritoriji Republike, bio u osiguranju najmanje godinu dana

Postovani!
U svojoj arhivi sam pronasao Resenje RF PIO – Filijala Kraljevo od 19.03.2015. g. kojim je nasem kolegi KVP, Dotlic Dusanu, ponovo odredjena penzija po osnovu zaposlenja na teritoriji Republike. Ovo je ujedno moj odgovor kolegi koji se obratio Admiralu sa mejla lucianmoc@gmail.com
Kolegi pri ponovnom odredjivanju penzije penzijski staz preko 40 godina koji je ostvario u Vojsci (2 meseca i 12 dana) nije uzet za obracun novog iznosa penzije. Za obracun novog iznosa penzije uzet je samo penzijski staz (preko 40 godina) koji je ostvario po osnovu zaposlenja na teritoriji Republike u trajanju od 1 godine, 11 meseci i 10 dana. Dakle, iako ima ukupno 42 godine, 1 mesec i 22 dana penzijskog staza, obracunat mu je nov iznos penzije kao da ima ukupno 41 godinu, 11 meseci i 10 dana penzijskog staza.
Nov iznos penzije koji mu je utvrđen nije mu uvećan za 20 % (prema članu 79. stav 3. Zakona o PIO), koji bi kao takav predstavljao ukupan iznos penzije za isplatu, za ovu kategoriju osiguranika.

Propisi regulisu sledece:
Korisnik starosne penzije, koji je po osnovu zaposlenja na teritoriji Republike, odnosno obavljanja samostalne delatnosti po osnovu koje je bio obavezno osiguran na teritoriji Republike bio u osiguranju najmanje godinu dana, ima pravo po prestanku zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti na ponovno određivanje penzije.
Prilikom ponovnog određivanja penzije korisniku prava se, po službenoj dužnosti, utvrđuje povoljniji iznos penzije.
Ovo pravo ima i korisnik starosne penzije ostvarene po vojnim propisima do 31. decembra 2011. godine, čija penzija se ponovno određuje na način propisan članom 257. Zakona. Napominje se da nije od značaja da li je korisnik penzije ostvarene po vojnim propisima imao prekid u osiguranju, odnosno pravo na ponovno određivanje penzije ima i korisnik koji je narednog dana od dana prestanka osiguranja po osnovu vršenja profesionalne vojne službe bio osiguran po osnovu zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne delatnosti.
Korisnik invalidske penzije ostvarene po osnovu potpunog gubitka sposobnosti za profesionalnu vojnu službu, ne može, zbog zaposlenja, odnosno obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, biti, shodno članu 96. stav 1. Zakona, pozvan na ponovni pregled radi utvrđivanja promena u stanju invalidnosti, odnosno ne može mu se obustaviti isplata invalidske penzije.
Korisniku porodične penzije ne obustavlja se isplata te penzije u slučaju kada je ostvario ugovorenu naknadu na mesečnom nivou u iznosu nižem od najniže osnovice u osiguranju zaposlenih, važeće u momentu uplate doprinosa.
Član 257. Zakona o PIO
Korisniku penzije koji ispunjava uslove iz člana 121. stav 1. za ponovo određivanje penzije a kome je visina prava određena po propisima koji su se primenjivali do dana stupanja na snagu ovog zakona, radi ponovnog određivanja visine penzije zatečeni nominalni iznos penzije prethodno se svodi na lične bodove korisnika.
Svođenje iz stava 1. vrši se tako što se iznos penzije na dan podnošenja zahteva deli sa usklađenom vrednošću opšteg boda.
Lični bodovi iz stava 1. ovog člana koriguju se naknadno ostvarenim stažom osiguranja, zaradama, naknadama zarade, kao i osnovicama osiguranja i ugovorenim naknadama na koji je plaćen doprinos, a u skladu sa odredbama ovog zakona.
Lični bodovi utvrđeni na način iz stava 3. ovog člana jesu osnov za određivanje novog iznosa penzije u skladu sa ovim zakonom.
Korisniku prava iz stava 1. utvrđuje se povoljniji iznos penzije.