ЖАЛБА због ћутања управе (РФ ПИО – Филијала Крагујевац) по захтеву од 17.05.2017. године

РФ ПИО – Филијала Крагујевац поднео сам Захтев за утврђивање висине пензије применом војних прописа – Закона о Војсци Југославије. Захтев сам послао препорученом пошиљком преко Поште Србије 17.05.2017. године (Потврда о пријему пошиљке бр. РЕ267730126РС) и достављен је РФ ПИО – Филијала Крагујевац 18.05.2017. године, што ми је потврђено повратницом.
Обзиром да РФ ПИО – Филијала Крагујевац није донела и доставила ми решење о утврђивање висине моје пензије применом војних прописа – Закона о Војсци Југославије, иако је то била дужна (обавезна), сматрајући у складу са чланом 208. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10) да је мој захтев одбијен, подносим жалбу због ћутања управе и тражим да ми РФ ПИО – Дирекција, по раније поднетом захтеву, донесе и достави уверење или решење о утврђивању висине моје пензије применом војних прописа – Закона о Војсци Југославије.
Фонд води матичну евиденцију осигураника и матичну евиденцију корисника права у РФ ПИО. На захтев осигураника и корисника Фонд је дужан да изда уверење или донесе решење о подацима унесеним у матичну евиденцију.
Један од тих података је и висина моје пензије коју сам остварио применом војних прописа – Закона о ВЈ, која је на дан 01.01.2008. г. након посљедњег редовног усклађивања пензије по Закону о ВЈ и Одлуке МО о усклађивању војних пензија за 2007. годину (“Сл. војни лист“, бр.13/2008 од 20.03.2008. године) износила 37.606,016 динара и представљала 80 % од пензијског основа - моје стечено право према Закону о ВЈ.
Наведени износ пензије исплаћен ми је од стране Фонда СОВО за јануар, фебруар и март 2008. г. о чему постоје подаци у матичној евиденцији, при чему ми је припадајућа разлика пензије за јануар и фебруар 2008. г. од 4,21 % исплаћена (уз исплату пензије за март 2008. г.) у априлу 2008. г.

Жалбу због ћутања управе (РФ ПИО – Филијала Крагујевац) објављујем у прилогу.