УПРАВНИ ПОСТУПАК – СПОР ЗА ИЗМЕНУ ПРАВОСНАЖНОГ РЕШЕЊА О ПРАВУ НА ПЕНЗИЈУ – РАЈКО МАРАШЕВИЋ

Поштовани!
У прилогу објављујем сва документа која ми је доставио колега Рајко у вези његовог управног поступка – спора за измену правоснажног решења Фонда СОВО о праву на пензију због повреде закона на његову штету нетачним одређивањем основице за обрачун пензије.
Колеги Рајку се захваљујем на уступљеним документима!

Опис тока управног поступка – спора ми је доставио Рајко и објављујем га у достављеном тексту.

“Поштовани колега Златко
Покушаћу у најкраћем да опишем свој управни поступак за измену правоснажног рашења о праву на пензију због повреде закона на моју штету нетачним одређивањем основице за обрачун пензије.
Ради лакшег сагледавања тока поступка, сва документа која ти шаљем обележио сам редним бројевима по хронологији њиховог настанка.

Решење о праву на пензију је на редном броју 1 и оно је шаблонско, као и сва решења која су издавана у спорном периоду и исто је као и сва остала потписао пуковник Стојковић. Сматрам да само решење не треба објављивати јер у њему нема ништа ново, али остављам теби на слободу да одлучиш, с тим што захтевам да на њему као и на осталим документима, осим имена и презимена, затамниш све остале личне податке. (Фајлови решења су у БМП формату и већи су од 25 МБ па ћу покушати да ти их пошаљем посебно.)
Овде се ради о два поступка: један је на основу препоруке из Извештаја о ревизији завршног рачуна Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2012. годину од стране Државне ревизорске институције Републике Србије, а други на основу члана 105. Закона о ПИО.
Поступак по препоруци ДРИ покренуо сам захтевом РФ ПИО – Филијала Краљево 28.02.2014. године. Захтев документ број 2.
Даљи ток поступка и управног спора по овом захтеву може се прочитати из моје притужбе Председнику Управног суда од 10.03.2016. године – документ број 3.
Управни суд је после свега 15.07.2016. године донео пресуду да се тужба уважава и налаже РФ ПИО – дирекцији да донесе решење по жалби – документ број 4.
Исчекујући одлуку по захтеву на основу препоруке ДРИ и на основу сагледавања свих доступних чињеница, да су изгледи да се дође да позитивног решења врло мали одлучио сам да покренем нови поступак. Поступак покрећем 31.03.2016. године Захтевом за измену правоснажног решења о праву на пензију позивањем на члан 105 Закона о ПИО – документ број 5.
Након истека рока за доношење решења дана 12.05.2016. године преко филијале подносим жалбу Дирекцији РФ ПИО због ћутања управе – документ број 6.
Након тога добијам Обавештење од РФ ПИО филијала Краљево од 25.05.2016. године у коме ме, између осталог, обавештавају да су покренули поступак за измену решења о пензији по службеној дужности, а радило се о томе да су поступак покренули не основу упита и тражења Управног суда – документ број 7.
Посебно значајно за мене било је сазнање да су прибавили потврду МО – Сектор за буџет и финансије о висини моје плате за децембар месец 2007. године.
Одмах сам, на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, тражио да ми доставе предметну потврду, што су они и учинили 02.06.2016. године – документ број 8. Износи елемената плата и плате на потврди у потпуности се слажу са мојим извештајем о плати за исти месец. И у једном и и другом документу, и у потврди, и у извештају о плати само су износи у динарима. Нигде нема бодова.
Напомињем да сам све поступке до тада водио само писмено поднесцима и уопште се нисам усмено обраћао и тражио пријем код надлежних у филијали РФ ПИО.
На основу дотадашњег искуства и три вођена управна спора, који су у просеку трајали по око две године, од којих су два била због двоструког ћутања управе, а исход сва три је био у моју корист, и свестан тога да ће покретање и вођење управног спора због ћутања управе бити само одуговлачење и неодређено трајање спора одлучио сам да пробам да предмет решавам и усменим обраћањем и подсећањем надлежних у РФ ПИО на обавезу поштовања законских рокова за доношење решења.
Од надлежних у филијали, после неколико обраћања и разговора, добијам информацију да су они контктирали Дирекцију РФ ПИО, да су добили инструкцију да донесу негативно решење, да је у Дирекцији жена која решава предмете војних пензионера преузета из Фонда СОВО, да она најбоље познаје дату проблематику и да ће она предмет решити онако како треба.
РФ ПИО – филијала Краљево, 15.11.2016.године, доноси решење којим мој захтев за измену решење о праву на пензију одбија, а у образложењу наводи да је мој захтев по препоруци ДРИ прецизиран захтевом по члану 105 Закона о ПИО, што у основи није тачно јер је захтев по Закону о ПИО сасвим нови захтев – документ број 9.
На добијено решење, 29.11.2016. године, подносим жалбу – документ број 10.
Након истека законског рока од 60 дана за решавање по жалби преко Електронског сервиса Праћење предмета на сајту РФ ПИО налазим предмет и позивам Контакт центар РФ ПИО, од којих добијам обавештење да моја тужба због двоструког ћутања управе, а у предмету усклађивања пензије за 11,06% код Управног суда још није решена, да се списи предмета налазе у Управном суду и да ће по мојој жалби за измену решења о праву на пензију одлучивати тек након повратка списа предмета из Управног суда.
О управном поступку и управном спору за усклађивање пензије за 11,06% могу писати, ако неког занима, неком другом приликом. Углавном суд у овом предмету доноси пресуду 15.03.2017. године, коју ја добијам 25.04.2017. године.
Даље моје поступање у овој ствари описао сам у представци Управном инспекторату од 21.06.2017. године – докуменат 13.
РФ ПИО – дирекција доноси Решење од 26.06.2017. године којим се моја жалба уважава и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање – документ број 11.
Што се тиче решења од 29.06.2017.године оно је донето по жалби од 12.05.2016. године у истом предмету због ћутања управе, недоношења решења првостепеног органа, документ 12. Као што се види баш у року.
Управни инспекторат ме је актом од 06.07.2017. године обавестио о исходу поступања по мојој представци – документ број 14.
Након повратка са одмора ишао сам у филијалу РФ ПИО, да се распитам о даљем току овог предмета и од поступајућег органа добијам следеће информације. Инструкцију за доношење првостепеног негативног решења добили су од стручног лица које је преузето из Фонда СОВО, али другостепено решење, очито је радило друго лице које се баш не разуме у проблематку војних пензија па је оно такво. Њу као првостепени орган обавезују само примедбе и налози из другостепеног решења и она ће у решавању предмета поступати само по њима. Зна она да ћу се ја и на то решење жалити. На мој став да се нећу жалити ако донесе законито решење није имала коментар.
Ето толико. Живот тече. Како ће даље бити видећемо.
Сматрам да све ово што написах ником не може да шкоди. А ако је тако онда неком може бити и од користи.

С поштовањем,
Рајко Марашевић”

Dopuna:

Naknadno, 24.07.17. g. postavio sam kao prilog i Resenje Fonda SOVO o pravu na penziju za kolegu Rajka.