УРГЕНЦИЈА због ћутања администрације, а у вези доношење решења по захтеву од 17.03.2017. г., односно жалби од 15.05.2017. године – Митровић Душан

Пре неколико дана је колега Душан добио од РФ ПИО - Филијала Ниш решење по поднетом захтеву од 17.03.2017. г. које је у суштини Решење о ванредном усклађивању пензије за 6,57 % (уместо 11,06 %) од 01.01.2008. г.
То решење филијале свакако није акт који је Душан тражио 17.03.2017. године, Захтевом за исплату другог редовног усклађивања пензије за 2007. годину у висини 4,21 % почев од 01.01.2008. године.
Колега Душан Митровић је дана 17.03.2017. године Филијали Ниш поднео Захтев за исплату другог редовног усклађивања пензије за 2007. годину у висини 4,21 % почев од 01.01.2008. године.
На поднети захтев није добио одговор у року од 30 дана па је 04.05.2017. г. доставио филијали ургенцију за доношење решења по горе наведеном захтеву.
Дана 15.05.2017. г. поднео Дирекцији РФ ПИО жалбу због ћутања управе – првостепеног органа, захтевајући усклађивање садашње пензије на име редовног усклађивања пензије у висини од 4,21 % које је примао од јануара 2008. године, али које му је после скоро 8 година, пензијом од новембра 2015. године када су војне пензије увећане за 6,57 % (уместо за 11,06 %), на посредан начин незаконито без икаквог решења укинуто, а од 08.11.2016. године и правоснажном судском одлуком Основног суда у Нишу 30П-5179/14 од 05.09.2016. године, је то редовно усклађивање пензије по војним прописима од 4,21 % третирано као део ванредног усклађивања од 11,06 %.
Наведени предмет сам објавио 19.07.07. године, а сада објављујем УРГЕНЦИЈУ због ћутања администрације, а у вези доношење решења по захтеву колеге Душана од 17.03.2017. г., односно жалби од 15.05.2017. године.

Коментар:
Resenje koje je od RF PIO – Filijala Nis dobio kolega Dusan je resenje o vanrednom uskladjivanju penzije za 6,57 % (11,06 %), od 01.01.08. g. a on je zahtevom od 17.03.17. trazio nesto sasvim drugo, odnosno trazio je isplatu 2. redovnog uskladjivanja penzije od 4,21 % za 2007. g. koje je pretvoreno u deo vanrednog uskladjivanja penzije za 11,06 %.
Svakako ce izjaviti zalbu na ovo resenje, to nije resenje koje je trazio, ali je ipak resenje.
Mislim da je Urgencija koju namerava da posalje sasvim u redu.
Sto se tice Zalbe na resenje o vanrednom uskladjivanju njegove penzije za 6,57 % obavezno u zalbi treba da se poziva i insistira da se resenje filijale oglasi nistavnim po cl. 231. stav 1. ZOUP, eventualno da se ponisti resenje filijale na osnovu clanova 232. i 233. ZOUP.
Kao razloge za oglasavanje resenja filijale nistavnim moze navesti sve ono sto je naveo u napomeni, u Urgenciji.
Član 231
(1) Ako drugostepeni organ utvrdi da je u prvostepenom postupku učinjena nepravilnost koja čini rešenje ništavnim, oglasiće takvo rešenje ništavnim, kao i onaj deo postupka koji je sproveden posle te nepravilnosti.
(2) Ako drugostepeni organ utvrdi da je prvostepeno rešenje doneo nenadležan organ, poništiće to rešenje po službenoj dužnosti i dostaviti predmet nadležnom organu na rešavanje.
Član 232
(1) Kad drugostepeni organ utvrdi da su u prvostepenom postupku odlučne činjenice nepotpuno ili pogrešno utvrđene, da se u postupku nije vodilo računa o pravilima postupka koja su od uticaja na rešenje stvari, ili da je dispozitiv pobijanog rešenja nejasan ili je u protivrečnosti sa obrazloženjem, on će dopuniti postupak i otkloniti navedene nedostatke sam ili preko prvostepenog organa ili zamoljenog organa. Ako drugostepeni organ nađe da se na osnovu činjenica utvrđenih u dopunjenom postupku upravna stvar mora rešiti drukčije nego što je rešena prvostepenim rešenjem, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeno rešenje i sam rešiti upravnu stvar.
(2) Ako drugostepeni organ nađe da će nedostatke prvostepenog postupka brže i ekonomičnije otkloniti prvostepeni organ, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeno rešenje i vratiti predmet prvostepenom organu na ponovni postupak. U tom slučaju, drugostepeni organ je dužan svojim rešenjem da ukaže prvostepenom organu u kom pogledu treba dopuniti postupak, a prvostepeni organ je dužan u svemu da postupi po drugostepenom rešenju i da, bez odlaganja, a najdocnije u roku od 30 dana od dana prijema predmeta, donese novo rešenje. Protiv novog rešenja stranka ima pravo na žalbu.
Član 233
(1) Ako drugostepeni organ utvrdi da su u prvostepenom rešenju pogrešno ocenjeni dokazi, da je iz utvrđenih činjenica izveden pogrešan zaključak u pogledu činjeničnog stanja, da je pogrešno primenjen pravni propis na osnovu koga se rešava upravna stvar, ili ako nađe da je na osnovu slobodne ocene trebalo doneti drukčije rešenje, on će svojim rešenjem poništiti prvostepeno rešenje i sam rešiti upravnu stvar.
(2) Ako drugostepeni organ utvrdi da je rešenje pravilno u pogledu utvrđenih činjenica i u pogledu primene zakona, ali da se cilj zbog koga je doneseno može postići i drugim sredstvima povoljnijim za stranku, izmeniće prvostepeno rešenje u tom smislu.
U Zalbi moze pomenuti i clan 257. stav 1. tacka 4. ZOUP
Ništavim se oglašava rešenje:
1) koje je u upravnom postupku doneseno u stvari iz sudske nadležnosti ili u stvari o kojoj se uopšte ne može rešavati u upravnom postupku;
2) koje bi svojim izvršenjem moglo prouzrokovati neko delo kažnjivo po krivičnom zakonu;
3) čije izvršenje nije moguće;
4) koje je doneo organ bez prethodnog zahteva stranke (član 116), a na to stranka nije naknadno izričito ili prećutno pristala;
5) koje sadrži nepravilnost koja je po nekoj izričitoj zakonskoj odredbi predviđena kao razlog ništavosti.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Ургенција Дирекцији за 4,21 - Митровић.doc)Ургенција Дирекцији за 4,21 - Митровић.doc 21 kB