Решење Вишег суда у Врању од 10.04.17. г. и Ток предмета пред Основним судом у Сурдулици

Колега Горан Станковић написао је следеће:
“Поштоване колеге
Молим савет за даљи поступак поводом тужбе за исплату разлике у плати.
Пре пар дана добио сам од Вишег суда у Врању пресуду да ми је одбачена жалба на решење Основног суда у Сурдулици због неодазивања на рочиште иако позив нисам никада ни добио.
Претпостављам да се већина вас сусрела са опструкцијом администрације и система па молим за савет шта чинити даље.
Унапред хвала на одговорима!”

Коментар:
Увидом у Решење Вишег суда у Врању од 10.04.17. г. и Ток предмета пред Основним судом у Сурдулици врло лако је утврдити да је Горан Станковић поднео тужбу ради исплате разлике у заради, као један од тужилаца (у супарничарској тужби тужиоци су били и Славко Милић, Срђан Стојковић, Драган Јовић, Зоран Николић и Шаћип Селимовић), против тужене (претпостављам Р. Србије - МО).
На рочиште за главну расправу пред Основним судом у Сурдулици, које је било заказано 12.05.2015. г. иако уредно позвани, Славко, Срђан и Драган се нису одазвали, изостанак нису оправдали.
На рочиште за главну расправу пред Основним судом у Сурдулици, које је било заказано 30.07.2015. г. иако уредно позвани, Горан и Зоран се нису одазвали, изостанак нису оправдали.
На рочиште за главну расправу пред Основним судом у Сурдулици није се одазвала ни тужена.
Решењем Основног суда у Сурдулици од 12.05.15. г. утврђено је да је тужба тужилаца Славка Милића, Срђана Стојковића и Драгана Јовића у овој правној ствари повучена.
Решењем Основног суда у Сурдулици од 30.07.15. г. утврђено је да је тужба тужилаца Горана Станковића и Зорана Николића у овој правној ствари повучена.
Наведено је у складу са чл. 296. ст. 2. Закона о парничном поступку.
У односу на тужиоца Шаћипа Селимовића, Основни суд у Сурдулици је донео пресуду од 30.07.2015. г. Пресудом је његов тужбени захтев одбијен. Колико видим из тока предмета та пресуда је по његовој жалби поништена. У односу на тужиоца Шаћипа Селимовића, суђење пред Основним судом у Сурдулици је још у току. 26.05.16. г. је одржано ново рочиште за главну расправу.
На решења Основног суда у Сурдулици од 12.05.15. г. и 30.07.15. г. жалбу су изјавили Славко Милић (на решења Основног суда у Сурдулици од 12.05.15. г.) и Горан Станковић (на решења Основног суда у Сурдулици од 30.07.15. г.).
Срђан Стојковић и Драган Јовић, односно Зоран Николић, нису изјављивали жалбе на наведена решења Основног суда у Сурдулици.
По оцени Вишег суда у Врању првостепени суд је правилно одлучио када је утврдио да се Славкова и Горанова тужба има сматрати повученом, јер су на рочишту за главну расправу неоправдано изостале обе парничне стране (тужилац и тужена), што је у складу са чл. 296. ст. 2. Закона о парничном поступку. Виши суд у Врању је њихове жалбе одбио као неосноване.
То је право стање ствари, засновано на одредбама ЗПП, у овој парници.

Dopuna:
Greska je napravljena od strane Osnovnog suda u Surdulici, i ponovljena od strane Višeg suda u Vranju, u broju clana ZPP na koji se pozvao.
To je clan 311. ZPP, a ne clan 296. ZPP.
Clan 311. ZPP glasi:
Ako sa ročišta za glavnu raspravu izostane tužilac ili ako na to ročište ne dođe tuženi, a uredno su pozvani, rasprava će da se održi sa prisutnom strankom.
Ako sa ročišta za glavnu raspravu neopravdano izostanu i tužilac i tuženi ili odbiju da raspravljaju, tužba se smatra povučenom.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Resenje Viseg suda u Vranju od 10.04.17. g.pdf)Resenje Viseg suda u Vranju od 10.04.17. g.pdf 778 kB