Практикум за примену Закона о општем управном поступку [Електронски извор] / Зоран Р. Томић, Добросав Миловановић, Вук Цуцић. – Београд: Министарство државне управе и локалне самоуправе, 2017 (Београд: Службени гласник)

НАПОМЕНЕ АУТОРА:
Практикум који се налази пред читаоцима написан је са првенственом сврхом да користи државним службеницима и осталим лицима која примењују Закон о општем управном поступку приликом свакодневног обављања послова, а уједно и као литература за обуку истих за правилну примену овог закона.
Практикум садржи образложење свих чланова Закона о општем управном поступку, као и моделе образаца за практичну примену.
Ипак, обим и структура излагања образложења чланова закона нису јединствена. Наиме, правни институти који су први пут нашли своје место у Закону о општем управном поступку или, чак, у домаћем правном систему, попут гарантног акта, управних уговора, јединственог управног места, пружања јавних услуга, обавештавања, приговора и тако даље, као и правни институти који су значајно измењени, попут решења и закључка, жалбе, ванредних правних средстава и слично, завредели су продубљенију обраду и, по правилу, разложени су на ставове и тачке и тако објашњени. Дакле, обрађени су одредба по одредба – детаљно и са примерима (где они постоје) - уз указивање на разлике између њиховог пређашњег и правног уређења новим Законом о општем управном поступку (за институте који су битно измењени). С друге стране, познати правни институти, који су и приликом овог новелирања правила општег управног поступка „издржали тест времена“, обрађени су, често, заједно. Још један разлог за скупно објашњење више ставова или чланова (било познатих, било нових или битно измењених правних института) јесте и њихова повезаност и лакше и потпуније разумевање које се постиже таквим начином излагања материје.

Додатак:

Управни поступак: приручник за полагање државног стручног испита / Зоран Р. Томић, Добросав Миловановић, Вук Цуцић. - Београд: Министарство државне управе и локалне самоуправе, 2017 (Београд: Службени гласник)