Vodič za samozastupanje građana
- parnični postupak i postupci pred nezavisnim institucijama -

Izvor: YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava

Imajući u vidu da u Republici Srbiji nije usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, ali i opšte ekonomske prilike u zemlji, ovaj Vodič trebalo bi da građanima približi osnovna prava i proceduralne zahteve koje imaju u sličajevima koji se tiču njihovih ljudskih prava pred sudovima ili nezavisnim državnim organima. Kroz efikasnije samozastupanje pred sudovima i drugim državnim organima koji su nadležni za zaštitu prava građana – Zaštitinikom građana i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, Vodič može da predstavlja i osnovu za unapređenje ostvarivanja ljudskih prava širokom broju građana, pre svega onima koji zbog svojih imovinskih prilika nisu u mogućnosti da plaćaju zastupanje od strane advokata.

Kako je načelo jednakosti stranaka jedno od osnovnih načela na kojima počiva pravni poredak Republike Srbije bolje informisanje građana o procesnim pravima pre svega bi trebalo da omogući bolju zaštitu prava ali i da poveća efikasnost sudova u postupcima u kojima stranke ne zastupaju advokati. Imajući u vidu da su ovlašćenja stranaka vrlo striktno definisana u procesnim zakonima, da sudovi pored poučavanja o pravima koja stranke imaju i rokovima u kojima se procesne radnje imaju preduzeti često ne mogu preduzimati druge radnje koje bi olakšali strankama pristup pravdi, Vodič bi trebalo da na jednostavan i informativan način predstavi osnovna pravila.

“Vodič za samozastupanje građana” je pripremio Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM kao deo projekta ‘Improved Access to Justice – Empowering Citizens for Self-representation’ koji je podržan od strane Svetske banke. Sadržaj ovog vodiča je isključiva odgovornost YUCOM-a i ne predstavlja stavove Svetske banke.“

Ova verzija predstavlja Nacrt vodiča koji je još u izradi. Dobrodošle su sve sugestije i komentari kako bi finalna verzija ovog vodiča bila što prilagođenija krajnjim korisnicima i ostvarila svoju punu svrhu. Sve sugestije možete nam poslati elektronskom postom na adresu office@yucom.org.rs.

Vodič: Prvi put na sudu i prvi put u sudu!

Izvor: YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava

Samostalno zastupanje svojih prava i interesa na sudu nije jednostavno. Ulazite na nepoznat teren, gde učesnici govore Vama nepoznatim jezikom i gde važe Vama nepoznata pravila. Ta pravila su nekad pisana, a nekad nepisana. Ona se spoznaju dugogodišnjim studiranjem i iskustvom. Ipak, nijedan proces, nijedan postupak, nije isti. Zato, niko ne može garantovati ishod postupka.
OVAJ VODIČ NE PROMOVIŠE SAMOSTALNO ZASTUPANJE. On ima cilj da PRIBLIŽI LAICIMA KOLIKO JE MOGUĆE SUDSKI PROCES.

U njemu se daju odgovori na pitanja koja sami sebi postavljate kad krenete u sud a koje ne možete naći u zakonima. Na kraju, nadamo se da ćete čitanjem ovog vodiča moći realnije da sagledate sam proces, te donesete odluku da li uopšte kretati ka sudu ili dobiti dovoljno dobrih argumenata za Vas i suprotnu stranu da spor rešite mirnim putem.

“Vodič: Prvi put na sudu i prvi put u sudu” je pripremio Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM kao deo projekta ‘Improved Access to Justice – Empowering Citizens for Self-representation’ koji je podržan od strane Svetske banke. Sadržaj ovog vodiča je isključiva odgovornost YUCOM-a i ne predstavlja stavove Svetske banke.“

Ova verzija predstavlja Nacrt vodiča koji je još u izradi. Dobrodošle su sve sugestije i komentari kako bi finalna verzija ovog vodiča bila što prilagođenija krajnjim korisnicima i ostvarila svoju punu svrhu. Sve sugestije možete nam poslati elektronskom postom na adresu office@yucom.org.rs.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Prvi put na sudu i prvi put u sudu.pdf)Prvi put na sudu i prvi put u sudu.pdf 3005 kB
Download this file (Vodic za samozastupanje gradjana.pdf)Vodic za samozastupanje gradjana.pdf 1469 kB