ПРАВНИ СТАВ УПРАВНОГ СУДА УТВРЂЕН нa 71. седници свих судија одржаној 04.04.2017. године

1. Нема места поступању суда по члану 29. Закона о управним споровима када првостепени орган у току управног спора по тужби због ћутања другостепеног органа, донесе решење по жалби на основу члана 225. Закона о општем управном поступку.

2. Нема ћутања туженог органа када у току управног спора, а по тужби због ћутања првостепени орган сам донесе решење по жалби на основу члана 225. Закона о општем управном поступку.

3. Неоснован је захтев странке за накнаду трошкова управног спора када је тужба у току спора због ћутања другостепеног органа одбијена зато што је првостепени орган решио по жалби и новим решењем заменио решење које се жалбом побија.

Закон о управним споровима
Удовољавање тужбеном захтеву од стране туженог
Члан 29.
Ако тужени у току судског поступка донесе други акт којим се мења или поништава управни акт против којег је управни спор покренут, као и ако у случају из члана 19. овог закона накнадно донесе првостепени односно, другостепени управни акт, тај орган ће, поред тужиоца, истовремено известити и суд.
У случају из става 1. овог члана суд ће позвати тужиоца да у року од 15 дана од дана пријема позива достави суду писану изјаву о томе да ли је накнадно донетим актом задовољан или остаје при тужби и у ком обиму, односно да ли тужбу проширује и на нови акт.
Ако тужилац благовремено достави суду писану изјаву да је накнадно донетим актом задовољан или ако не да изјаву у року из става 2. овог члана, суд ће донети решење о обустављању поступка.
Ако тужилац изјави да новим актом није задовољан, суд ће наставити поступак.

Закон о општем управном поступку (стари)
Члан 225.
(1) Ако орган који је донео првостепено решење нађе да је жалба основана, а није потребно спроводити нов посебни испитни поступак, може ствар решити друкчије и новим решењем заменити решење које се жалбом побија.
(2) Против новог решења странка има право жалбе.

Komentar:

Овај правни став се односи на поступање суда када је у току управног спора покренутог тужбом због ћутања управе, првостепени орган одлучио по жалби. У питању је дакле покренути управни спор по тужби због ћутања другостепеног органа (који није у законом прописаном року донео решење по жалби), када након покретања управног спора првостепени орган донесе решење по тој жалби на основу члана 225. Закона о општем управном поступку. Првостепени орган дакле ствар решава друкчије и новим решењем замењује решење које се жалбом побија, односно мења или поништава (свој) управни акт против којег је управни спор покренут.