Представка на рад РФ ПИО и Сектора за пензијско и инвалидско осигурање - Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ
Дечанска 8
11000 Београд
- Зоран Петровић, директор -

Поштовани!

Дана 17.07.2017. г. послао сам Дирекцији РФ ПИО три Ургенције (накнадна захтева) у складу са чланом 19. став 1. Закона о управним споровима, по три Жалбе које сам поднео 03.05.2017. г. и то:
- Ургенцију по Жалби РФ ПИО – Дирекција Фонда на првостепено Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац, број 181.9-9 9/17 од 19.04.2017. године, које се односи на умањење моје пензије, по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија.
- Ургенцију по Жалби РФ ПИО – Дирекција Фонда на Закључак Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац број 181.6-2 27/2017 од 20.04.2017. године, којим је одбачен мој захтева за измену решења - увећање износа војне пензије за 20 % и доношење новог решења о висини исте, које би било у складу са Законом о ПИО, сходно члану 115. став 2. Закона о општем управном поступку.
- Ургенцију по Жалби РФ ПИО – Дирекција Фонда на првостепено Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац, број 181.6.2 28/17 од 21.04.2017. године, које се односи на ванредно усклађивање моје пензије од 01.01.2008. године.
Ургенције је Дирекција РФ ПИО примила 19.07.2017. г. Иако је истекао додатни рок од 7 дана за поступање по ургенцији (накнадном захтеву) од Дирекције РФ ПИО још увек нисам примио било какав акт.
Поред наведеног, дана 20.07.2017. г. послао сам Дирекцији РФ ПИО, преко Филијале Крагујевац, Жалбу због ћутања управе (РФ ПИО – Филијала Крагујевац) по захтеву од 17.05.2017. године.
Дана 31.07.2017. г. доставио сам Канцеларији за брзе одговоре Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања представку на мејл адресу brziodgovori@minrzs.gov.rs. Наведену представку доставио сам и Сектору за пензијско и инвалидско осигурање тог министарства на мејл адресу pio@minrzs.gov.rs. Никакав одговор на овај мејл – представку уопште нисам добио иако је на сајту овог министарства, у секцији Канцеларија за брзе одговоре, наведено: "Рок за добијање одговора је пет радних дана." У мејлу – представци сам навео следеће:
..........
..........
Молим Вас да на основу члана 36. Закона о управној инспекцији (“Службени гласник Р. Србије” бр. 87/2011) поступите по овој представци на рад Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање уколико оцените да су моји наводи у овој представци основани, предузмете мере из Ваше надлежности прописане Законом о управној инспекцији и обавестите ме о Вашем поступању. Лично сматрам да је поступање РФ ПИО у управним поступцима по захтевима, жалбама, представкама и другим поднесцима војних пензионера незаконито и да РФ ПИО не поштује одредбе Закона о општем управном поступку, а у томе му “помаже” и Министарствo за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које не предузима апсолутно никакве мере да се незаконитости у поступању РФ ПИО отклоне.

Прилог: Записник са састанка војних пензионера и руководства Фонда, одржаног 30. марта 2017. године у оквиру Отворених врата директора Фонда.

У Крагујевцу, 08.08.2017. године.

С поштовањем,

Подносилац представке
Златко Посавец