Решења РФ ПИО – Дирекција по три Жалбе које сам поднео 03.05.2017. г.

У прилогу објављујем Решења РФ ПИО – Дирекција по три Жалбе које сам поднео 03.05.2017. г. и то:

- Решење РФ ПИО – Дирекција од 23.07.17. г. по Жалби на Закључак Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац број 181.6-2 27/2017 од 20.04.2017. године, којим је одбачен мој захтева за измену решења - увећање износа војне пензије за 20 % и доношење новог решења о висини исте, које би било у складу са Законом о ПИО, сходно члану 115. став 2. Закона о општем управном поступку.
Решењем Дирекције РФ ПИО је жалба одбијена. Предстоји ми покретање управног спора подношењем тужбе Управном суду.

- Решење РФ ПИО – Дирекција од 24.07.17. г. по Жалби на првостепено Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац, број 181.9-9 9/17 од 19.04.2017. године, које се односи на умањење моје пензије, по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија.
Решењем Дирекције РФ ПИО је жалба уважена, поништено решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.

- Решење РФ ПИО – Дирекција од 25.07.17. г. по Жалби на првостепено Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац, број 181.6.2 28/17 од 21.04.2017. године, које се односи на ванредно усклађивање моје пензије од 01.01.2008. године.
Решењем Дирекције РФ ПИО је жалба одбијена. Предстоји ми покретање управног спора подношењем тужбе Управном суду.

Ургенције по горе наведеним жалбама је Дирекција РФ ПИО примила 19.07.2017. г. Горе наведена решења су ми достављена преко РФ ПИО - Филијала Крагујевац 14.08.17. г.