Управни инспекторат ОДБИО ПРИЈЕМ писмена (представке) достављеног од стране грађанина

Дана 08.08.2017. г. поднео сам мејлом Управном инспекторату на мејл адресу upravni.inspektorat@mduls.gov.rs Представку на рад РФ ПИО и Сектора за пензијско и инвалидско осигурање - Министарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Писмено (представку) сам послао тог дана (08.08.17. г.) и у писаној форми путем Поште, препорученом пошиљком бр. РЕ289752653РС, на адресу:
УПРАВНИ ИНСПЕКТОРАТ
Дечанска 8
11000 Београд
- Зоран Петровић, директор -

На сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, у секцији Контакти, налази се именик у коме је наведена адреса Управног инспектората:
Управни инспекторат
E: upravni.inspektorat@mduls.gov.rs
Дечанска 8
11000 Београд
Зоран Петровић, директор
Тел. 011/3112-631

Лице овлашћено за пријем писмена – препоручених пошиљки у Управном инспекторату одбило је дана 09.08.17. г. пријем препоручене пошиљке, што је радник Поште евидентирао на самој пошиљци која ми је враћена од стране Поште на кучну адресу 14.08.17. г.

Прилог: Фотографије обе стране пошиљке, које исто доказују

Из Закона о општем управном поступку (“СГ РС”, бр. 18/2016):

2. Podnesci
Oblik i sadržina podneska
Član 58
(1) Podnesci su zahtevi, predlozi, obrasci, prijave, molbe, žalbe, predstavke, prigovori, obaveštenja, saopštenja i druge vrste pisanog obraćanja stranke organu.
(2) Podnesak mora da bude razumljiv i da sadrži sve što je potrebno da bi po njemu moglo da se postupa, a naročito: lično ili poslovno ime, prebivalište, odnosno boravište, sedište i naziv organa kome se podnosi, upravnu stvar koja je predmet postupka, svrhu podneska, adresu na koju organ stranci treba da dostavlja akte i potpis podnosioca podneska.
(3) Podnesak može imati i drukčiju sadržinu, ako je to propisom određeno.
Neuredan podnesak
Član 59
(1) Podnesak je neuredan ako ima nedostatke koji organ sprečavaju da postupa po njemu, ako nije razumljiv ili ako nije potpun. U tom slučaju organ u roku od osam dana od prijema podneska obaveštava podnosioca na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.
(2) Ako podnesak ne bude uređen u roku, organ rešenjem odbacuje podnesak.
(3) Ako podnesak bude uređen u roku, smatra se da je od početka bio uredan, ako zakonom nije drukčije predviđeno.
Predaja podnesaka
Član 60
(1) Podnesci se predaju organu kome su naslovljeni, ako neki drugi organ nije ovlašćen da primi podnesak.
(2) Podnesci se predaju neposredno organu, preko pošte, diplomatsko-konzularnog predstavništva, elektronskim putem, u skladu sa zakonom, ili se saopštavaju usmeno na zapisnik.
(3) Kratke i hitne izjave stranke mogu, ako drukčije nije propisano, da saopšte telefonom, telegramom, elektronskim putem i na drugi pogodan način, ako je to moguće po prirodi stvari. Ovlašćeno službeno lice o tome stavlja zabelešku u spisu, koja sadrži lično ime lica koje daje i prima saopštenje.
Evidentiranje i potvrda o prijemu podneska
Član 61
(1) Organ je dužan da evidentira podnesak koji je primio prema redosledu prijema i da potvrdi prijem podneska bez naplaćivanja takse.
(2) Prijem podneska poslatog elektronskim putem potvrđuje se odmah, na isti način na koji je podnesak poslat.
Podnošenje podneska nenadležnom organu
Član 62
Ako organ nije nadležan da primi podnesak koji mu se predaje ili saopštava, prosleđuje ga nadležnom organu i o tome obaveštava podnosioca. Ako ne može da utvrdi koji je organ nadležan, upozorava podnosioca da će, bez odlaganja, rešenjem odbaciti podnesak zbog nenadležnosti.