Захтев за решавање у управној ствари ради утврђивања решењем укупне пензије и начина исплате (износа умањења) исте

Поштовани!
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (РФ ПИО) био је у обавези да у извршењу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, у сваком конкретном случају, по службеној дужности, пре умањења пензије донесе појединачно решење којим ће утврдити нов начин исплате пензије, што РФ ПИО није учинио и тако нам онемогућио коришћење Уставом и законом гарантованог права на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о нашем праву. РФ ПИО тај закон извршава – примењује од исплате новембарске пензије 2014. г.
На молбу колеге и пријатеља, некада комшије у Билећи, Јовановић Крунислава из Неготина, урадио сам и доставио му Захтев за решавање у управној ствари ради утврђивања решењем укупне пензије и начина исплате (износа умањења) исте, који у виду обрасца објављујем у прилогу. У захтеву сам се позвао на “нови” Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС” бр. 18/2016). У захтеву сам навео:

“На основу члана 58. и члана 90. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник РС” бр. 18/2016) и Закона о ПИО захтевам да ми РФ ПИО – Филијала Бор по овом Захтеву за решавање у управној ствари ради утврђивања решењем моје укупне пензије и начина исплате (износа умањења) исте, које је извршено применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, донесе и достави одговарајући управни акт (решење), којим ће утврдити износ моје укупне пензије и начин исплате (износ умањења) исте, како је то наведено у акту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за ПИО, бр. 117-00-02028/2016-07 од 01.09.2016. г.
У наведеном акту је децидно наведено да је Фонд дужан да донесе решење о умањењу пензије, ако странка поднесе захтев.
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (РФ ПИО) био је у обавези да у извршењу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, у сваком конкретном случају, по службеној дужности, пре умањења пензије донесе појединачно решење којим ће утврдити нов начин исплате пензије, што РФ ПИО није учинио и тако ми онемогућио коришћење Уставом и законом гарантованог права на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о мом праву.
Поред тога у Акту Заштитника грађана бр. 46367 од 16.12.2015. године, који је упућен РФ ПИО и Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, наведено је:
“Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (РФ ПИО) у обавези је да у извршењу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, у сваком конкретном случају, по службеној дужности, донесе појединачно решење, којим ће утврдити нов начин исплате пензије. Истим актом, обавестиће корисника пензије како је дошло до умањења пензије и истовремено му омогућити коришћење Уставом и законом гарантованог права на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву.”
У прилогу вам достављам горе наведени акт Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за ПИО, бр. 117-00-02028/2016-07 од 01.09.2016. г. (фотокопија) и акт Заштитника грађана бр. 46367 од 16.12.2015. године (фотокопија).”