Да ли Јасна (Љубомир) информише или дезинформише читаоце „Политике“ (војне пензионере)?

Поштовани!

У дневном листу ,,Политика“ од 24.08.2017. године, из пера новинара Јасне Петровић-Стојановић, која је разговарала са Љубомиром Драгањцем, председником УВПС, објављен је текст о жалби коју је Удружење војних пензионера Србије упутило Врховном касационом суду поводом непоступања Народне скупштине Републике Србије по поднетој народној иницијативи о укидању спорног закона о смањењу пензија. С обзиром на велики број заинтересованих и значај ове теме, чланак преносим у виду фотографије из „Политике“ и сам текст чланка у целости:

ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ СТИГЛЕ ДО ВРХОВНОГ СУДА
„Удружење војних пензионера ни после годину дана није дочекало да се у Народној скупштини расправља о укидању Закона о привременом умањењу пензија.
Удружење војних пензионера Србије упутило је жалбу Врховном касационом суду, јер Народна скупштина ни после скоро годину дана није узела у разматрање иницијативу за укидање Закона о привременом умањењу пензија који је на снази од новембра 2014, када су све пензије веће од 25.000 динара умањене.
Иницијативу за укидање потписало је 33.898 грађана Србије, каже председник Удружења војних пензионера Љубомир Драгањац, објашњавајући да је суд ову жалбу уважио и наложио председнику Народне скупштине да предлоге закона уврсти у дневни ред за прву наредну седницу.
- У новембру прошле године поднели смо скупштини предлоге закона, и то да престане да важи Закон о привременом уређивању начина исплате пензија, као и Закон о пензијском и инвалидском осигурању - наводи Драгањац и додаје да је, по пословнику, председник био дужан да ове предлоге одмах по пријему достави посланицима, одборима и влади, али то није учињено ни до данас.
Скупштина није одлучивала ни на једној у међувремену одржаној седници, нити су ти предлози изношени на разматрање како би били увршћени на дневни ред, иако је предложено да се о овој теми разматра по хитном поступку, каже Драгањац.
Удружење војних пензионера се, пошто није добијало никакав одговор, обратило и непосредно председнику скупштине, али је, уместо конкретног одговора, објашњено да су потписи за укидање привремено умањених пензија морали да буду достављени на компакт диску, што није тачно, јер то није прописано Законом о народној иницијативи, већ је обавезно само доставити листе потписника.
Такође, није тачно, како тврде у удружењу, да се по основу листе потписника не може проверити да ли имају бирачко право. За сваког потписника наведен је, поред осталог, и јединствени матични број из кога се јасно види старост потписника и на основу ког се може извршити провера у бирачком списку. Једини проблем је што то захтева известан рад, на који бирократе у одговарајућим службама Народне скупштине, изгледа, нису спремне, наводи се у тужби суду.
Такође, не стоји да је знатно прекорачен рок од седам дана од започињања прикупљања потписа до њиховог окончања, па сходно свему закључује се да је прекршен Устав, Закон о референдуму и народној иницијативи и пословник, а председник Народне скупштине и скупштински чиновници су узурпирали права посланика Народне скупштине, наводи се у жалби суду.
Овакво игнорисање предлога и кршење Устава не искључује ни могућност организовања јавних протеста пензионера, који губе стрпљење. Осим војних пензионера предлог за укидање Закона о привременом умањењу пензија упутили су у више наврата и представници Удружења синдиката пензионера Србије, али ни они нису добили било какав одговор. Зато не чуди што се, како се сазнаје, припрема масовно покретање судсских поступака за исплату заосталих умањених пензија. Уколико до тога дође, држави би се могао поновити сценарио какав је био с војним пензионера којима пензије 2008. године нису биле увећане као и цивилним. Када су поднели тужбе суду, држава је прерачунала да ће из буџета за ове трошкове морати да плати око 20 милијарди динара, па је понудила пензионерима да повуку тужбе и исплати им део неисплаћених пензија.“

У дневном листу ,,Данас“ од 24.08.2017. године објављен је извод (део) из тог чланка који гласи:

Vojne penzije na Vrhovnom sudu
„Udruženje vojnih penzionera uputilo je žalbu Vrhovnom kasacionom sudu, jer Skupština Srbije ni posle skoro godinu dana nije uzela u razmatranje inicijativu za ukidanje Zakona o privremenom umanjenju penzija, koji je na snazi od novembra 2014. godine, piše Politika.
Predsednik Udruženja Ljubomir Draganjac rekao je da je incijativu, koju je potpisalo 33.898 građana, sud uvažio i naložio predsedniku Skupštine da predlog zakona uvrsti u dnevni red za prvu narednu sednicu.
Draganjac je objasnio da je, po poslovniku, predsednik parlamenta bio dužan da predloge odmah po prijemu dostavi poslanicima, odborima i Vladi, ali to nije učinjeno od novembra prošle godine do danas.
Ovakvo ignorisanje predloga i kršenje Ustava ne isključuje ni mogućnost organizovanja javnih protesta penzionera, koji gube strpljenje, piše Politika.
List podseća da su, osim vojnih penzionera, predlog za ukidanje Zakona o privremenom umanjenju penzija većih od 25.000 dinara uputili u više navrata i predstavnici udruženja sindikata panzionera Srbije, ali ni oni nisu dobili bilo kakav odgovor.“

Истог дана на сајту УВПС објављен је чланак:

Нови текст о војним пензиjама објављен у листу „Политика“
У данашњем броју дневног листа ,,Политика“ објављен је текст о жалби које је Удружење војних пензионера Србије упутило Врховном касационом суду поводом непоступања Народне скупштине Републике Србије поводом поднете народне иницијативе о укидању спорног закона о смањењу пензија. С обзиром на велики број заинтересованих и значаја ове теме, текст доносимо у целости:
- Следи текст чланка из листа Политика „ВОЈНЕ ПЕНЗИЈЕ СТИГЛЕ ДО ВРХОВНОГ СУДА“ –

Коментар:

Питам се: Да ли Јасна (Љубомир) информише или дезинформише читаоце (војне пензионере), свесно или несвесно?
Жалба коју је Врховном касационом суду поднело УВПС завршава реченицом: "Са свега напред изнетог предлажемо да тај суд ову жалбу уважи и наложи председнику Народне скупштине да предметне предлоге закона уврсти у предлог дневног реда за прву наредну седницу Народне скупштине."
Све ми се чини да је та реченица из жалбе (предлог УВПС) у чланку, од стране новинара и саговорника, свесно или несвесно, претворена у реченицу (одлуку – решење ВКС) из које произилази: "да је суд ову жалбу уважио и наложио председнику Народне скупштине да предлоге закона уврсти у дневни ред за прву наредну седницу.“

Rešenje po žalbi je trebalo biti doneto u roku od 15 dana od prijema žalbe. Taj rok je, koliko mi je poznato, istekao. Ako je VKS doneo rešenje i ako je UVPS dobilo to rešenje VKS trebalo ga je objaviti na sajtu UVPS.

Problem je u tome što VKS nije nadležan za odlučivanje po ovoj žalbi. Za odlučivanje po žalbi iz člana 39. ili 41. Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi nadležan je Upravni sud (ranije je to bio Vrhovni sud) – koji „odlučuje po žalbi shodnom primenom odredaba zakona kojim se uređuje postupak u upravnim sporovima”. Ako i grešim kao pojedinac - pravni laik imam na to pravo, ali to pravo nema udruženje koje tvrdi da je reprezentativni predstavnik interesa vojnih penzionera i KVP. Podneli su žalbu nenadležnom sudu. Doduše, ako i kada VKS utvrdi da nije nadležan za odlučivanje po ovoj žalbi, dužan je da žalbu prosledi nadležnom sudu (Upravnom sudu).

Isti novinar, Jasna Petrović-Stojanović, istog dana, u listu “Politika” piše članak pod naslovom: “Могуће усклађивање пензија два пута годишње од априла” koji počinje rečenicom:
“Привремено умањење пензија, законом је орочено до краја ове године. – Учешће пензија у БДП пало је са 13,8 одсто на 11,3 процента.”
Pogledajte na http://www.politika.rs/scc/clanak/387546/Moguce-uskladivanje-penzija-dva-puta-godisnje-od-aprila

TO JEDNOSTAVNO NIJE TAČNO. Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija umanjenje penzija NIJE oročeno do kraja ove godine.