Решење РФ ПИО – Дирекција Фонда од 16.08.2017. г. - увећање пензије за 20 посто – Бранко Ђукић

Закључком Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац број 181.8-6 25/17 од 17.05.2017. године одбачен је Бранков захтев за измену решења - увећање износа војне пензије за 20 % и доношење новог решења о висини исте, које би било у складу са Законом о ПИО, сходно члану 115. став 2. Закона о општем управном поступку.
На наведени закључак Бранко је благовремено уложио жалбу оспоравајући ожалбени закључак у целости, односно његову законитост, због:
- Повреде правила поступка,
- Погрешно и непотпуног утврђеног чињеничног стања и
- Погрешне примене материјалног права.
Накнадно је уложио и Ургенцију Дирекцији РФ ПИО за доношење решења по жалби. У формулисању Жалбе и Ургенције сам учествовао.

Решењем РФ ПИО – Дирекција Фонда од 16.08.2017. г. уважена је жалба колеге Бранка, поништен Закључак Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац број 181.8-6 25/17 од 17.05.2017. године и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.
У образложењу решења Дирекције РФ ПИО наведено је да је погрешио првостепени орган када је одбацио захтев за измену правоснажног решења применом члана 105. Закона о ПИО, док образложење наведеног ожалбеног закључка садржи (има) карактер одбијајуће одлуке у погледу увећања пензије за 20 %.
Предмет је враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлуку у коме ће првостепени орган правилно ценити жалиочев захтев и Решењем одлучити да ли има услова за остваривање права на поновно утврђивање висине пензије.
Напомињем да Бранко није захтевом и жалбом тражио поновно утврђивање висине пензије, већ увећање износа војне пензије за 20 % и доношење новог решења о висини исте, које би било у складу са Законом о ПИО, сходно члану 115. став 2. Закона о општем управном поступку.

Бранко и ја смо изгледа коначно успели убедити надлежне у РФ ПИО и доказати да се Захтев за измену решења - увећање износа војне пензије за 20 % и доношење новог решења о висини исте, које би било у складу са Законом о ПИО, није могао одбацити закључком, применом члана 115. став 2. “старог” ЗУП-а, јер је у питању управна ствар која се решава у управном поступку, а да ли је Бранков захтев основан или не орган управе је дужан да оцени у покренутом и спроведеном управном поступку кроз оцену доказа којима располаже и на основу тога донесе адекватно РЕШЕЊЕ.

Напомињем: Дирекција РФ ПИО је својим решењем од 16.08.2017. г. поништила првостепено решење тако да се даљи поступак спроводити према одредбама “новог” Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16).
Окончање започетих поступака према “новом” ЗОУП:
Члан 213.
(1) Поступци који до почетка примене овог закона нису окончани, окончаће се према одредбама закона који се примењивао до почетка примене овог закона.
(2) Ако после почетка примене овог закона решење првостепеног органа буде поништено или укинуто, даљи поступак спроводи се према одредбама овог закона.

О томе треба водити рачуна.