ТУЖБА ради поништења Решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекција фонда, Београд, број 01-02/181.8.6 10676/17 од 23.07.2017. године

Поштовани!

Закључком Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање – Филијала Крагујевац, број 181.6-2 27/2017 од 20.04.2017. године (који је донет у поступку извршења решења Дирекције Фонда бр. 01-02/181.6.6 5246/17 од 30.03.2017. г. којим је поништено решење Филијале Крагујевац бр. 181.8-6 31/16 од 28.12.2016. г. и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање) одбачен је мој захтев за измену решења - увећање износа војне пензије за 20 % и доношење новог решења о висини исте, које би било у складу са Законом о ПИО, сходно члану 115. став 2. Закона о општем управном поступку.
Против горе наведеног закључка РФ ПИО – Филијала Крагујевац, благовремено сам изјавио жалбу Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање - Дирекција фонда, Београд, која је од стране наведеног органа Решењем број 01-02/181.8.6 10676/17 од 23.07.2017. године одбијена као неоснована, сходно члану 230. Закона о општем управном поступку.

Тужбу сам поднео због:
- Повреде правила поступка,
- Погрешно и непотпуног утврђеног чињеничног стања и
- Погрешне примене материјалног права,
оспоравајући утужено решење у целости.

У прилогу објављујем горе наведену тужбу коју сам поднео Управном суду дана 29.08.2017. г. Тужбу сам суду послао преко Поште Србије, препорученом пошиљком са повратницом.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Tuzba UpS – Zlatko Posavec - uvecanje penzije za 20 posto.doc)Tuzba UpS – Zlatko Posavec - uvecanje penzije za 20 posto.doc 103 kB