"Politikina" i Jasnina šarena laža o povećanju penzija, po sistemu: ako i uz uslov da ...

Poštovani!

Naterao sam svojim člankom - tekstom pod naslovom "Да ли Јасна (Љубомир) информише или дезинформише читаоце „Политике“ (војне пензионере)?", od 25.08.17. godine, UVPS da demantuje samo sebe, svog predsednika i "Politiku". Nisam ni slutio da sam toliko moćan.
Pogledajte: http://www.uvps.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=662%3Asta-je-netacno-u-tekstu-objavljenom-u-dnevnom-listu-politika&catid=1%3Anajnovije&Itemid=14
Шта је нетачно у тексту објављеном у дневном листу ,,Политика”
уторак, 29. август 2017. 19:49
"Поводом упућене жалбе УВПС Врховном касационом суду на непоступање Народне скупштина Републике Србије по поднетој народној иницијативи за укидање спорног закона о смањењу пензија, коју је потписало 33.898 грађана Србије, поткрала се редакцијска грешка дневног листа ,,Политика“ на коју је наше Удружење скренули пажњу ауторки тог текста.
Наиме, новинарка наводи да је председник УВПС Љубомир Драгањац изјавио ,,да је Суд ову жалбу уважио и наложио председнику Народне скупштине да предлоге закона уврсти у дневни ред за прву наредну седницу“, што није тачно. Председник је изјавио да очекује да Суд уважи жалбу и наложи председнику Народне скупштине да предлоге закона уврсти у дневни ред за прву наредну седницу, што је другачије у односу на објављене чињенице.
Удружење је на Сајту УВПС 28. јула под насловом ,,Упућена жалба врховном касационом суду“ објавило целовиту информацију из које се недвосмислено сазнаје пуна истина."

Red je da nastavim i napišem nešto o "Politikinim" i Jasninim šarenim lažama o povećanju penzija, po sistemu: ako i uz uslov da ...

У чланку под насловом “Пензије веће са опоравком привреде” од 29.07.2017. г. “Политика”, из пера аутора Јасне Петровић-Стојановић, пише:
“Ако учешће пензија у БДП-у буде испод 11 одсто, месечна примања пензионера ће се од следеће године усклађивати два пута годишње, обећавају у Министарству рада.
Да би 1,7 милиона пензионера у Србији од 1. априла 2018. године могло поново да рачуна на усклађивање пензија с растом цена на мало и делом раста БДП-а, два пута годишње, учешће нето пензија у бруто друштвеном производу требало би да буде испод 11 одсто, потврђују за „Политику” из Министарства рада.
Услов је да и после повећања пензија ово учешће буде до 11 процената, с тим што о проценту тог повећања одлучује влада, на предлог министарства.”
Извор: http://www.politika.rs/scc/clanak/387865/Penzije-vece-sa-oporavkom-privrede

Исти аутор, Јасна Петровић-Стојановић, дана 24.08.2017. године, у листу “Политика” пише чланак под насловом: “Могуће усклађивање пензија два пута годишње од априла” који почиње реченицом:
“Привремено умањење пензија, законом је орочено до краја ове године. – Учешће пензија у БДП пало је са 13,8 одсто на 11,3 процента.”
Даље се у чланку наводи:
Пензије за око 1,7 милиона пензионера у Србији могле би од наредне године поново да почну да се усклађују с растом цена на мало и БДП-ом, и то два пута годишње – 1. априла и 1. октобра.
Услов је да се с овим предлогом сложи мисија Међународног монетарног фонда која би у октобру требало да дође у Београд, каже за „Политику”, Мома Чолаковић, посланик ПУПС-а у Скупштини Србији.
– Овај предлог је већ изнет пред ММФ на последњег састанку. Верујем да не би требало да буде већих проблема да он не буде прихваћен и то из најмање два разлога. Прво, што је изменама Закона о привременом умањењу пензија донетом 2014. године предвиђено да он важи до краја 2017. године. Друго, што је у међувремену учешће пензија у БДП пало са 13,8 на 11,3 одсто, и има тенденцију даљег пада, што је био основни услов ММФ-а. Осим тога, Србија је при крају аранжмана с ММФ-ом који истиче у фебруару 2018. године – наводи Чолаковић.
Он, међутим, не очекује да ће бити враћене умањене пензије, већ ће се само наставити с новим усклађивањем. У међувремену су пензионерима два пута усклађене пензије. И то 1,25 одсто прошле, и 1,5 одсто ове године. За сада од званичника нема обавештења да ће бити још неког новог усклађивања, што не значи да влада не може накнадно да донесе ту одлуку.
Званична статистика потврђује да је учешће просечне пензије у просечној заради прошлог месеца било 48,4 одсто, дакле мање од 50 одсто, на чему је мисија такође инсистирала.
Ђуро Перић, председник Савеза пензионера Србије, каже да је један од основних захтева новом министру рада и премијерки, управо усклађивање пензија два пута годишње, јер до краја године истиче рок до ког је требало да пензионери поднесу терет ради достизања макроекономске стабилности.
– Имамо свакодневно обавештења да нам добро иде, да је економска ситуација много боља, да имамо већи привредни раст, издвајање из буџета за пензије је са скоро 50 пало на око 35 одсто, а и ПИО фонд је значајно повећао наплату доприноса – каже Перић.
Он не очекује да ће пензионери с примањима већим од 25.000 динара, којима су пензије умањене, моћи да рачунају на повратак пара.
– Пензионери зато инсистирају да им се ново усклађивање обрачунава на износ пензије који је на чеку. Јер се тај износ није умањивао, иако су пензионери примали мање пензије. Остаје да се види да ли ће до тога доћи. Много је огорчених пензионера, јер су неки за ове три године изгубили и по 300.000 динара, иако су сви они своје пензије зарадили уплатом доприноса – истиче Перић.
Како би буџет ПИО фонда био додатно растерећен, Савез пензионера Србије ће инсистирати код новог министра рада да се део за туђу негу и помоћ и здравствено осигурање, што је око 100 милијарди динара, скине са буџета ПИО и пребаци на фонд здравства. У том случају ће се из буџета још мање пара издвајати за исплату пензија.
Он не верује, каже, да су све ове оштре мера последица притисака ММФ-а на нашу владу, већ да је то домаћима често био параван да реше питање финансијске консолидације.
– Зато мислим да би враћање на усклађивање пензија два пута годишње од 1. априла могло да прође и без ММФ-а – закључује он.
Извор: http://www.politika.rs/scc/clanak/387546/Moguce-uskladivanje-penzija-dva-puta-godisnje-od-aprila

Komentar o "Politikinim" i Jasninim šarenim lažama o povećanju penzija, po sistemu: ako i uz uslov da ...:
OVE ŠARENE LAŽE JEDNOSTAVNO NISU TAČNE, OD POVEĆANJA PENZIJA VEROVATNO NEĆE BITI NIŠTA ILI ĆE ONO BITI SIMBOLIČNO.

1. Zakonom o privremenom uređivanju načina isplate penzija umanjenje penzija NIJE oročeno do kraja ove godine. JEDNOSTAVNO, NIJE TAČNO da je umanjenje penzija oročeno do kraja 2017. godine.
Ovim zakonom uređuje se način isplate penzija koje isplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje počev od isplate penzija za mesec novembar 2014. godine ...
Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija + dopuna 2016 kaže:
(„Sl. glasnik RS“, br. 116/2014)
Član 1
Ovim zakonom uređuje se način isplate penzija koje isplaćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje počev od isplate penzija za mesec novembar 2014. godine, s ciljem očuvanja finansijske održivosti penzijskog sistema u Republici Srbiji.
Član 2
Korisnicima penzija čija je visina penzije određena u skladu sa zakonom veća od 25.000 dinara, a manja od 40.000 dinara, penzije će se isplaćivati u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzije odbija iznos koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,22 sa razlikom između ukupne visine penzije i 25.000 dinara.
Član 3
Korisnicima penzija čija je visina penzije određena u skladu sa zakonom veća od 40.000 dinara, penzije će se isplaćivati u iznosu koji se dobija tako što se od ukupne visine penzije odbija zbir iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,22 sa 15.000 dinara i iznosa koji se dobija množenjem koeficijenta od 0,25 sa razlikom između ukupne visine penzije i 40.000 dinara.
Član 4
Isplate penzija izvršene u skladu sa ovim zakonom smatraju se konačnim.
Član 5
Isplata penzija na način utvrđen u čl. 2. i 3. ovog zakona primenjuje se na zatečene i buduće korisnike penzija.
Član 5a – dodat u Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, decembra 2016. godine, Zakonom o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Sl. glasnik RS“, br. 99/2016), u kome je to član 1. glasi:
Iznosi utvrđeni u čl. 2. i 3. ovog zakona od 15.000, 25.000 i 40.000 dinara, povećavaju se, počev od obračuna i isplate penzija za decembar 2016. godine za procenat usklađivanja penzija utvrđen zakonom kojim se uređuje budžetski sistem.
Član 6
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Samostalni član Zakona o dopuni Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija („Sl. glasnik RS“, br. 99/2016)
Član 2
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

2. Nadalje, u članu 27e (Fiskalna pravila) Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015 i 99/2016), se pored ostalog navodi:
"Principi odgovornog fiskalnog upravljanja nalažu svođenje rashoda za plate i penzije na održiv nivo, tako da će se težiti tome da učešće plata opšteg nivoa države u BDP bude do 7%, odnosno učešće penzija u BDP do 11%.
Povećanje plata i penzija može se vršiti samo u godini u kojoj se na osnovu odgovarajućih planskih dokumenata nadležnih organa očekuje, odnosno procenjuje da će učešće plata opšteg nivoa države u BDP da bude do 7%, odnosno učešće penzija u BDP do 11%, i to najviše dva puta godišnje, ali tako da očekivano učešće plata opšteg nivoa države, odnosno penzija u BDP nakon usklađivanja ne bude iznad navedenih procenata.
Od aprila se plate, odnosno penzije mogu povećati maksimalno do zbira stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci i dela stope realnog rasta BDP u prethodnoj godini iznad 3%, a od oktobra se mogu povećati maksimalno do stope rasta potrošačkih cena u prethodnih šest meseci.
Ukoliko su ispunjeni uslovi za usklađivanje plata, odnosno penzija iz st. 28. i 29. ovog člana, o povećanju plata, odnosno penzija, kao i o procentu tog povećanja odlučuje Vlada, na predlog Ministarstva."
Član 27z (Izuzetne okolnosti) ovog zakona glasi:
Vlada može samo izuzetno i privremeno da odstupi od fiskalnih principa i pravila utvrđenih ovim zakonom, i to u slučajevima prirodnih katastrofa i eksternih šokova koji utiču na ugrožavanje zdravlja ljudi, nacionalne bezbednosti i pad privredne aktivnosti, o čemu donosi odluku.
Vlada je dužna da podnese Narodnoj skupštini izveštaj u kome će jasno navesti:
1) razloge za odstupanje od fiskalnih principa ili pravila;
2) mere koje Vlada namerava da preduzme da bi ponovo poštovala fiskalne principe ili pravila;
3) vremenski period u kome Vlada očekuje da će početi ponovo da se pridržava fiskalnih principa ili pravila.
Vlada dostavlja Narodnoj skupštini izveštaj iz stava 2. ovog člana u roku od trideset dana od usvajanja odluke iz stava 1. ovog člana ili u sledećoj godišnjoj Fiskalnoj strategiji, u zavisnosti od toga koji slučaj pre nastupi.