Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 04.09.2017. године, у поступку извршења решења Дирекције Фонда од 24.08.2017. г. - увећање пензије – Златимир Петровић

Поштовани!

Решењем РФ ПИО – Дирекција Фонда од 24.08.2017. г. уважена је жалба колеге Златимира, поништен Закључак Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац од 30.01.2017. године и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање. Решење РФ ПИО – Дирекција Фонда од 24.08.2017. године објављујем у прилогу.

У образложењу решења Дирекције РФ ПИО наведено је да је погрешио првостепени орган када је закључком одбацио захтев за измену правоснажног решења применом члана 105. Закона о ПИО, док образложење наведеног ожалбеног закључка садржи (има) карактер одбијајуће одлуке у погледу увећања пензије за 20 %.
Предмет је враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлуку у коме ће првостепени орган правилно ценити жалиочев захтев и Решењем одлучити да ли има услова за остваривање права на поновно утврђивање висине пензије.
Напомињем да Златимир није захтевом и жалбом тражио поновно утврђивање висине пензије, већ измену правоснажног решења - увећање износа војне пензије за 20 % и доношење новог решења о висини исте, које би било у складу са Законом о ПИО.

РФ ПИО – Филијала Крагујевац је у поступку извршења решења Дирекције Фонда донела ново решење од 04.09.2017. године којим сада одбија захтев колеге Златимира за поновно одређивање пензије, које захтевом Филијали Крагујевац од 19.08.16. г. није ни тражио. Тражио је измену правоснажног решења - увећање износа војне пензије за 20 % и доношење новог решења о висини исте, које би било у складу са Законом о ПИО.
Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 04.09.2017. године објављујем у прилогу. Наравно да ће Златимир на ово решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац благовремено изјавити жалбу.

Пошто је Дирекција РФ ПИО је својим решењем од 24.08.2017. г. поништила Закључак Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац од 30.01.2017. године даљи поступак се спроводи према одредбама “новог” Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16).

Окончање започетих поступака према “новом” ЗОУП:
Члан 213.
(1) Поступци који до почетка примене овог закона нису окончани, окончаће се према одредбама закона који се примењивао до почетка примене овог закона.
(2) Ако после почетка примене овог закона решење првостепеног органа буде поништено или укинуто, даљи поступак спроводи се према одредбама овог закона.