ЖАЛБА на Решење Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац од 04.09.2017. године – увећање пензије за 20 % - Златимир Петровић

Поштовани!

- Дана 19.08.2016. године Златимир је поднео Захтев за измену правоснажног решења - увећање износа војне пензије за 20 % и доношење новог решења о висини исте, које би било у складу са Законом о ПИО.
- Првим Решењем РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 01.11.2016. г. је већ једном одбијен Златимиров захтев за увећање пензије за 20 %, који је третиран као захтев за поновно одређивање пензије и тако назван у решењу. На такво решење је благовремено поднео жалбу РФ ПИО – Дирекција.
- Решењем РФ ПИО – Дирекција Фонда од 28.12.2016. г. је жалба уважена, поништено прво решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац и враћен предмет првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.
- Закључком РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 30.01.2017. године одбачен је Златимиров захтев за измену решења - увећање износа војне пензије за 20 %, наводно сходно члану 115. став 2. Закона о општем управном поступку. На такав закључак је благовремено поднео жалбу РФ ПИО – Дирекција.
- Решењем РФ ПИО - Дирекција Фонда од 24.08.2017. године је жалба уважена, поништен закључак РФ ПИО – Филијала Крагујевац и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.
- Решењем РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 04.09.2017. године одбијен је поново Златимиров захтев за повећање пензије (како је наведено у диспозитиву тог решења), односно његов захтев за поновно одређивање пензије (како је наведено у образложењу тог решења), иако такав захтев није уопште поднео (које није тражио).

Поставља се питање да ли лица која воде управни поступак, лица која врше контролу донетих решења и закључака (на основу члана 98. став 2. Закона о ПИО), као и лица која су овлашћена да потпишу донета решења, уопште познају Закон о општем управном поступку и Закон о ПИО, односно да ли знају да донесу на законима засновано решење (правилно примене законе и друге прописе, не повреде правила поступка, тачно и потпуног утврде чињенично стање, из утврђених чињеница изведу правилан закључак о чињеничном стању и правилно примене материјално право).
Све претходно наведено показује, на жалост, да то нису у стању или једноставно не желе.

У прилогу објављујем жалбу колеге Златимира на Решење Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац од 04.09.2017. године које се односи на увећање пензије за 20 %.
Сличну жалбу на Решење Републичког фонда ПИО – Филијала Крагујевац од 30.08.2017. године поднео је данас колега Бранко Ђукић, који је жалбу лично предао у Филијали Крагујевац.