Jačanje specijalizacije upravnog sudstva

Upravni sud je počeo sa radom 1. januara 2010. godine, uspostavljen kao sud posebne nadležnosti. Sedište Upravnog suda je u Beogradu sa tri odeljenja izvan sedišta suda u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.
Ministarka pravde Nela Kuburović izjavila je na konferenciji „Organizacija i nadležnost upravnog sudstva“ da u narednom periodu predstoji jačanje specijalizacije upravnog sudstva u Srbiji i da je plan da se osnuje više prvostepenih upravnih sudova čija bi se mesna nadležnost zasnivala na sedištu, prebivalištu ili boravištu tužioca u upravnom sporu.
Kuburović je navela da bi sadašnji Upravni sud trebalo da postane Upravni apelacioni sud, koji bi bio isključivo nadležan da rešava o pravnom leku na odluke prvostepenih upravnih sudova.
Ona je ukazala da je Upravni sud počeo da radi 1. januara 2010. godine, preuzimajući na sebe nadležnost Vrhovnog suda Srbije da u prvom stepenu rešava u upravnim sporovima i da je to bio prvi korak u specijalizaciji upravnog sudstva u Srbiji, a da je 30. decembra 2009. godine počeo da se primenjuje novi Zakon o upravnim sporovima.
Ministarka pravde je podsetila da je Zakon o sudovima iz 1992. godine propisao ulogu Vrhovnog sud Srbije kao prvostepeniog suda u upravnim sporovima i da je na te sporove odlazilo oko 70 odsto predmeta Vrhovnog suda Srbije, što je izazvalo nedovoljnu efikasnost i otežalo njegovu ulogu u ujednačavanju sudske prakse upravnog prava.
Kuburović je naglasila da je Ministarstvo pravde posvećeno i jačanju kapaciteta Upravnog suda, da je u 2016. godini za potrebe ovog suda obezbeđena najmodernija kompjuterska oprema za rad pisarnice, sudija i svih odeljenja, a da je u saradnji sa tim sudom razvijena i aplikacija „eSud“, čija će primena omogućiti da stranke u postupku upravni spor vode skoro potpuno elektronski, bez odlaska u sud.
Kuburović je istakla da su unapređenje ljudskih prava, kroz kvaliteniji i lakši pristup pravdi, i pravna sigurnost u direktnoj korelaciji sa unapređenjem upravnog sudstva i da su prioritetni zadaci za naredni period pored reorganizacije nadležnosti Upravnog suda, i ujednačavanje sudske prakse i standardizacija postupaka.
Imajući to u vidu Ministarstvo pravde je iniciralo pokretanje projekta „Reforma Upravnog suda i unapređenje upravnog postupka“, koji predviđa izradu analize postojećeg normativnog okvira, broja i vrste predmeta, kao i uporednu analizu (sa drugim državama), što treba da doprinese lakšem usaglašavanju naših propisa sa standardima EU, kako iz perspektive potreba upravnog sudstva, tako i iz ugla interesa građana, navela je ministarka pravde.

Izvor: sajt Ministarstva pravde (www.mpravde.gov.rs)

Prilog (sa sajta Upravnog suda):
ЗАШТИТА ПРАВА ГРАЂАНА ПРЕД УПРАВНИМ СУДОМ
- Водич за грађане -

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zastita prava gradjana pred Upravnim sudom.pdf)Zastita prava gradjana pred Upravnim sudom.pdf 1521 kB