НАКНАДНИ ЗАХТЕВ – УРГЕНЦИЈА за доношење решења по Жалби због ћутања управе (РФ ПИО – Филијала Крагујевац) од 20.07.2017. године

Дана 20.07.2017. г. поднео сам, преко РФ ПИО – Филијала Крагујевац, Жалбу Дирекцији Фонда због ћутања управе (РФ ПИО – Филијала Крагујевац) по Захтеву за утврђивање висине пензије применом војних прописа – Закона о Војсци Југославије од 17.05.2017. године.
Жалбу због ћутања управе сам послао препорученом пошиљком Поште Србије 20.07.2017. г. (Потврда о пријему пошиљке бр. РЕ289751984РС). Жалба је примљена и заведена у Филијали Крагујевац 21.07.2017. г. и повратницом ми потврђен пријем пошиљке.

Пошто је истекао максимални рок за доношење решења по жалби, прописан чланом 237. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10), у складу са чланом 19. став 1. Закона о управним споровима захтевам овим накнадним захтевом – ургенцијом, који објављујем у прилогу, да РФ ПИО - Дирекција донесе решење по жалби због чутања управе у накнадном року од 7 дана.