Odgovor koji sam dostavio RF PIO i nadleznom ministarstvu u vezi mojih predstavki

Поштовани!

Поједине контатације у Вашем одговору су, у најмању руку, непотпуне и произвољне.

- Дана 19.09.2017. г. обавештен сам из Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање мејлом:
"Поштовани господине,
Поводом Вашег дописа који сте упутили овом министарству – Канцеларији за брзе одговоре, а којим тражите информацију у вези са поступањем по Вашим представкама, обавештавамо Вас да смо Вашу представку који сте упутили Министарству државне управе и локалне самоуправе, а која је прослеђена овом министарству, и у којој износите примедбе које се односе на поступак за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања, као и на поступање и рад Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, доставили на надлежност Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, са захтевом да размотре изнете наводе, предузму мере из њихове надлежности и да о томе у што краћем року обавесте Вас и ово министарство.
Сектор за пензијско и инвалидско осигурање"

- Након поднете ургенције, којом сам тражио информације о поступању по поднетим представкама, дана 06.10.2017. године. обавештен сам мејлом:
“Поштовани,
Обавештавамо Вас да смо Вашу ургенцију проследили Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, са налогом да размотре изнете наводе, предузму мере из њихове надлежности и о томе обавесте Вас и ово министарство, у што краћем року.
С поштовањем,
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту”

- Ваш одговор, који сте ми доставили мејлом, не представља одговор на наводе у мојим представкама и не садржи мере које је Дирекција Фонда предузела (из своје надлежности) у вези примедби које сам изнео у представкама, а које се односе на поступак остваривања појединих права из ПИО, односно поступање и рад РФ за ПИО, како Вам је то наложило Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање.
Тачно је да се списи два моја предмета налазе у Управном суду, у судским поступцима који су покренути по две тужбе које сам поднео ради поништења Решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекција фонда, Београд, број 01-02/181.6.7 7874/17 од 25.07.2017. године, односно ради поништења Решења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, Дирекција фонда, Београд, број 01-02/181.8.6 10676/17 од 23.07.2017. године. Познато ми је да се за информације о току ових судских поступака морам обраћати Управном суду.

- Међутим, поред наведених предмета у Дирекцији Фонда се налазе још два моја предмета и то:
1. Дана 20.07.2017. г. поднео сам, преко РФ ПИО – Филијала Крагујевац, Жалбу Дирекцији Фонда због ћутања управе (РФ ПИО – Филијала Крагујевац) по Захтеву за утврђивање висине пензије применом војних прописа – Закона о Војсци Југославије од 17.05.2017. године.
Жалбу због ћутања управе сам послао препорученом пошиљком Поште Србије 20.07.2017. г. (Потврда о пријему пошиљке бр. РЕ289751984РС). Жалба је примљена и заведена у Филијали Крагујевац 21.07.2017. г. и повратницом ми потврђен пријем пошиљке.
Пошто је истекао максимални рок за доношење решења по жалби, прописан чланом 237. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10), у складу са чланом 19. став 1. Закона о управним споровима накнадним захтевом – ургенцијом од 25.09.2017. г. сам захтевао да РФ ПИО - Дирекција донесе решење по жалби због чутања управе у накнадном року од 7 дана.
Наведено решење Дирекција Фонда није донела и доставила ми ни након поднетог накнадног захтева - ургенције, због чега ћу бити принуђен да поднесем тужбу Управном суду због двоструког чутања управе.
- Претходно, РФ ПИО – Филијала Крагујевац поднео сам Захтев за утврђивање висине пензије применом војних прописа – Закона о Војсци Југославије. Захтев сам послао препорученом пошиљком преко Поште Србије 17.05.2017. године (Потврда о пријему пошиљке бр. РЕ267730126РС) и достављен је РФ ПИО – Филијала Крагујевац 18.05.2017. године, што ми је потврђено повратницом.
РФ ПИО – Филијала Крагујевац, по Захтеву за утврђивање висине пензије применом војних прописа – Закона о Војсци Југославије, била је дужна да изда Уверење или донесе одговарајуће Решење и достави ми га у року прописаном чланом 208. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", број 30/10).
2. У постуку извршења решења Дирекције Фонда, РФ ПИО – Филијала Крагујевац донела је Решење број 181.6-2 0052/17 од 08.09.2017. године, које се односи на умањење моје пензије од новембра 2014. године, по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија.
Наведено решење РФ ПИО - Филијала Крагујевац од 08.09.2017. г. достављено ми је 20.09.2017. године. Жалбу Дирекцији Фонда на то решење сам поднео 27.09.2017. г. препорученом пошиљком, са повратницом, преко РФ ПИО – Филијала Крагујевац.
Дирекција Фонда није још увек донела и доставила ми решење по наведеној жалби.
- Претходно, Решењем РФ ПИО – Дирекција Фонда од 24.07.17. г. по мојој Жалби на првостепено Решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац, број 181.9-9 9/17 од 19.04.17. године, које се односи на умањење моје пензије, жалба је уважена, поништено решење РФ ПИО – Филијала Крагујевац и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.
3. Очекујем и захтевам да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање поступи у складу са добијеним налозима Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање, односно да размотри изнете наводе у представкама које сам поднео том министарству 26.05.2017. године и Министарству државне управе и локалне самоуправе 08.08.2017. године, предузме мере из своје надлежности и о томе обавести у писаној форми мене и ово министарство, у што краћем року.

У Крагујевцу, 25.10.2017. г.

С поштовањем,
Златко Посавец

Контакт центар РФ ПИО обавестио ме 24.10.2017. године мејлом:

"Poštovani,
Proverom u nadležnoj službi u Odeljenju za ostvarivanje prava u postupku po žalbi, u Direkciji Fonda PIO u Beogradu, na osnovu Vašeg obraćanja i podataka koje navodite, smo obavešteni da se spisi Vašeg predmeta nalaze u Upravnom sudu, u sudskom postupku koji je pokrenut po Vašoj tužbi.
Za dalje informacije o toku postupka kod suda, potrebno je da se obratite Upravnom sudu, kao nadležnom organu.
S poštovanjem, Kontakt centar RF PIO"

Након мог Одговора, уследио је 26.10.2017. године, у раним јутарњим часовима, одговор:

од: pio@minrzs.gov.rs
коме: zlajaposavec@gmail.com
cc: brziodgovori@minrzs.gov.rs
датум: 26. октобар 2017. 08:15
наслов: FW: Predmet *111*178259-308423/2017
послато преко: minrzs.gov.rs

“Поштовани,
Обавештавамо Вас да смо Ваше поновно обраћање проследили Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање, са налогом да размотре изнете наводе, предузму мере из њихове надлежности и о томе обавесте Вас и ово министарство, у што краћем року.
С поштовањем,
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту”