Како је извршено пресигнирање уставних жалби у предмету Уж-2/2015

Ових дана појавила се дилема да ли су, након пресигнирања, уставне жалбе које су биле у предмету Уставног суда Уж-2/2015 раздвојене у посебне предмете. Те уставне жалбе односе се на извршено умањење пензије од новембра 2014. године, без претходног доношења одговарајућег решења о умањењу пензије.

Због тога сам извршио проверу тренутних података (тока предмета) за моју уставну жалбу (која је била у предмету Уж-2/2015) на сајту Уставног суда. Тренутни подаци са сајта Уставног суда су:
Заводни број предмета: Уж-2/2015
Датум пријема поднеска: 05.01.2015
ЈМБГ: 1110958151008
Укупно пронађено по задатом критеријуму 1 предмет.
Статус предмета: Нови број предмета је: -/,
Телефонским контактом са Уставним судом (писарница) добио сам податак да је моја уставна жалба након пресигнирања, односно сада, под бројем Уж-7603/2017 и да се иста води са датумом пријема 06.09.2017. г.
Контакт особа: Маријана Стојадиновић, шеф писарнице
Тел: 011/285 5329

Добијене податке сам проверио на сајту Уставног суда и увидом у ток предмета утврдио:
Заводни број предмета: Уж-7603/2017
Датум пријема поднеска: 06.09.2017
ЈМБГ: 1110958151008
Укупно пронађено по задатом критеријуму 1 предмет.
Статус предмета: У раду

Мислим да смо овим разрешили дилему. Дакле, и након пресигнирања све уставне жалбе које се односе на извршено умањење пензије од новембра 2014. године, без претходног доношења одговарајућег решења о умањењу пензије, су остале у истом предмету под бројем Уж-7603/2017 али сада се воде са датумом пријема 06.09.2017. г.