Presuda Upravnog suda – Odeljenje u Nišu od 29.06.2017. g. - pravo pripadnika VS i MO na solidarnu pomoć za rođenje deteta

Poštovani!
U prilogu objavljujem Presudu Upravnog suda – Odeljenje u Nišu od 29.06.2017. g. koja se odnosi na pravo pripadnika Vojske Srbije i MO na solidarnu pomoć za rođenje deteta.
Presudom Upravnog suda je poništeno rešenje VP 1097 Niš kojim je odbijena žalba tužioca protiv prvostepenog rešenja, kojim je odbijen zahtev pripadnika VS kojim traži isplatu solidarne pomoći po osnovu rođenja deteta. Predmet je vraćen nadležnom organu na ponovno odlučivanje.
VP 1097 Niš obavezana je presudom da tužiocu naknadi troškove upravnog spora u iznosu od 17.870,00 dinara.

Ova presuda, na neki način, dokazuje da je Vojni sindikat Srbije u pravu, kada tvrdi da se Zakon o radu i Poseban kolektivni ugovor za državne organe mogu – moraju primeniti na materijalnopravne odnose, odnosno prava lica zaposlena u VS i MO. Pravilnikom o putnim i drugim troškovima i drugim primanjima u VS pravo na solidarnu pomoć nije propisano, ali tim pravilnikom to pravo propisano PKU za državne organe nije ni isključeno.