Решења РФ ПИО – Дирекција Фонда од 03. и 04.11.2017. г. - Бранко Ђукић

1. Колега Бранко Ђукић је РФ ПИО – Филијала Крагујевац поднео 16.06.2017. године Захтев за обрачун и исплату другог редовног усклађивања пензије за 2007. годину у висини 4,21 % почев од 01.01.2008. године.
Захтев је предао лично РФ ПИО – Филијала Крагујевац дана 16.06.2017. године, што му је потврђено на његовом примерку наведеног захтева.
РФ ПИО – Филијала Крагујевац, по Захтеву за обрачун и исплату другог редовног усклађивања пензије за 2007. годину у висини 4,21 % почев од 01.01.2008. године, била је дужна да донесе одговарајуће Решење и достави му га у року прописаном чланом 145. став (2) и (3) Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016).
Пошто РФ ПИО – Филијала Крагујевац није донела и доставила му решење по захтеву за обрачун и исплату другог редовног усклађивања пензије за 2007. годину у висини 4,21 % почев од 01.01.2008. године, обзиром да не постоји оправдани разлог због кога решење није издато у законом одређеном року, у складу са чланом 151. став (3) Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016) поднео је 26.09.2017. г. жалбу због ћутања управе и тражио да РФ ПИО – Дирекција поступи у складу са чланом 173. став (2) Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016), односно сама одлучи о овој управној ствари - донесе и достави му решење које је захтевом тражио или наложи првостепеном органу (РФ ПИО – Филијала Крагујевац) да му изда решење у року не дужем од 15 дана.
РФ ПИО – Филијала Крагујевац, по Захтеву за обрачун и исплату другог редовног усклађивања пензије за 2007. годину у висини 4,21 % почев од 01.01.2008. године, након поднете жалбе због ћутања управе донела је Решење од 29.09.2017. г. којим се Бранкова жалба уважава и уједно решава о усклађивању његове пензије од 01.01.2008. г. (за 6,57 %), која на дан доношења решења износи 54.152,40 динара. То решење је објављено на сајту.
Дирекција Фонда је решењем од 03.11.2017. г. Бранкову жалбу уважила и поништила решење првостепеног органа (Филијале Крагујевац) од 29.09.2017. г. и предмет вратила првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.
Као разлог за поништавање наведеног решења Филијале Крагујевац, Дирекција Фонда у решењу од 03.11.2017. г. наводи да је погрешио првостепени орган када је у својој надлежности одлучивао о жалби због тзв. “ћутања администрације” и наведену жалбу уважио што је супротно одредби члана 236. “старог” Закона о општем управном поступку.
Напомињем да је захтев колеге Бранка поднет 16.06.2017. г. по “новом” Закону о општем управном поступку, који се примењује од 01.06.2017. г.

2. Решењем РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 30.08.2017. године (које је донето у поступку извршења решења РФ ПИО – Дирекција Фонда број 01-02/181.6-7 9442/17 од 16.08.2017. године, којим је поништен закључак РФ ПИО – Филијала Крагујевац број 181.8-6 25/17 од 17.05.2017. године и предмет враћен првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање) одбијен је Бранков захтев за поновно одређивање пензије, иако такав захтев није уопште поднео. Наведено решење је објављено на сајту.
Против наведеног решења Бранко је благовремено поднео жалбу Дирекцији Фонда (наведена жалба је објављена на сајту). Дирекција Фонда је решењем од 03.11.2017. г. Бранкову жалбу уважила и поништила решење првостепеног органа (Филијале Крагујевац) од 30.08.2017. г. и предмет вратила првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.

3. Колега Бранко Ђукић је РФ ПИО – Филијала Крагујевац поднео 16.06.2017. године Захтев за обрачун и исплату другог редовног усклађивања пензије за 2007. годину у висини 4,21 % почев од 01.01.2008. године.
Захтев је предао лично РФ ПИО – Филијала Крагујевац дана 16.06.2017. године, што му је потврђено на његовом примерку наведеног захтева.
РФ ПИО – Филијала Крагујевац, по Захтеву за обрачун и исплату другог редовног усклађивања пензије за 2007. годину у висини 4,21 % почев од 01.01.2008. године, била је дужна да донесе одговарајуће Решење и достави му га у року прописаном чланом 145. став (2) и (3) Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016).
Пошто РФ ПИО – Филијала Крагујевац није донела и доставила му решење по захтеву за обрачун и исплату другог редовног усклађивања пензије за 2007. годину у висини 4,21 % почев од 01.01.2008. године, обзиром да не постоји оправдани разлог због кога решење није издато у законом одређеном року, у складу са чланом 151. став (3) Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016) поднео је 26.09.2017. г. жалбу због ћутања управе и тражио да РФ ПИО – Дирекција поступи у складу са чланом 173. став (2) Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/2016), односно сама одлучи о овој управној ствари - донесе и достави му решење које је захтевом тражио или наложи првостепеном органу (РФ ПИО – Филијала Крагујевац) да му изда решење у року не дужем од 15 дана.
Дирекција Фонда је решењем од 04.11.2017. г. Бранкову жалбу уважила и наложила првостепеном органу да донесе решење по захтеву од 16.06.2017. године.