Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА - извод
Чланом 27е Закона о буџетском систему уређено је, између осталог, кретање плата и пензија након 2014. године, на начин да принципи одговорног фискалног управљања налажу свођење расхода за плате и пензије на одржив ниво, тако да ће се тежити томе да учешће плата општег нивоа државе у БДП буде до 7%, односно учешће пензија у БДП до 11%.
С обзиром на то да су мере фискалне консолидације, које је предузела Влада у претходном периоду са циљем очувања стабилности јавних финансија, дале бољи резултат од очекиваног, оцењено је оправданим и економски одрживим да се изузетно и у 2018. години повећају пензије и плате запосленима у делу јавног сектора.
Повећање пензија од 5% је фискално одрживо, 86,6% пензионера (сви пензионери са пензијама до 37.000 динара) имаће пензију већу од оне коју су примали пре спровођења програма консолидације. Учешће пензија у БДП пашће са 13% колико је износило у 2014. години на 11% у 2019. години, што је и ниво предвиђен Законом о буџетском систему. Маса пензија повећаће се 25 млрд. динара, што износи 0,5% БДП.
ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА У ЗАКОНУ - извод
Чланом 5. овог закона омогућава се повећање пензија и плата у делу јавног сектора у 2018. години, с обзиром на то да су у 2017. години мере фискалне консолидације, које је предузела Влада у претходном периоду са циљем очувања стабилности јавних финансија, дале бољи резултат од очекиваног, тако да фискални простор дозвољава одступање од посебног фискалног правила које уређује кретање плата и пензија.
Поред наведеног, овим чланом продужено је важење забране запошљавања код корисника јавних средстава до краја 2018. године, с обзиром да је наведена мера дала изузетне резултате у смањењу обима расхода за плате у буџетима свих нивоа власти, односно у целом јавном сектору.

Предлог закона о буџету Републике Србије за 2018. годину са Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину, Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину и Предлогом одлуке о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину

Буџетом Републике Србије за 2018. годину, превиђени су укупни приходи и примања у износу од 1.178,5 млрд динара, што представља повећање од 1,9% у односу на износ предвиђен ревидираном проценом за 2017. годину.
Пројекција прихода, како опште државе, тако и републичког буџета усаглашена је са мисијом ММФ, у оквиру осме ревизије аранжмана из предострожности. Планирани порески приходи износе 988,6 млрд динара или 84,9%, док непорески приходи износе 175,7 млрд динара или 14,9% укупних прихода буџета Републике Србије. Остатак чине донације у износу од 14,2 млрд динара што чини 1,2% укупних прихода. У односу на процењени износ прихода за 2017. годину, укупни приходи за 2018. годину су већи за 22,3 млрд динара или 1,9%, при чему су порески приходи повећани за 20,8 млрд динара или за 2,1%, а непорески приходи су нижи за 5,7 млрд динара или за 3,1%. Појединачно, на страни пореских прихода, већина категорија бележи умерени раст, осим пореза на добит. Динамичнији раст бележи приход од царина које прате пројектовани раст увоза у наредној години. Непорески приходи су умањени за остварење дела једнократних прихода с обзиром на неизвесност њихове уплате у 2018. години.
Образложење укупних расхода и издатака буџета - извод
Циљ фискалне консолидације у наредном периоду је снижавање дефицита и заустављање раста јавног дуга и успостављање тренда његовог опадања.
Приликом планирања расхода и издатака за сваког буџетског корисника, пошло се од важеће организационе и функционалне структуре, као и надлежности корисника према Закону о министарствима.
Ограничењима расхода обухваћени су расходи и издаци корисника који се финансирају из буџетских прихода, домаћег и страног пројектног задуживања.
Расходи и издаци приказани по бруто принципу обухватају поред расхода и издатака који се финансирају из општих прихода буџета и оне расходе и издатке које корисници буџетских средстава финансирају из донација, домаћих и међународних кредита, као и прихода које корисници остваре продајом добара и услуга у складу са Законом о буџетском систему и других извора финансирања.
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања утврђене су укупном износу од 222.153,01 мил. динара.
Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање планиран је трансфер из буџета Републике у износу од 185.800 мил. динара. Са раздела Управе за сарадњу са црквама и верским заједницама у складу са чланом 29. став 2. Закона о црквама и верским заједницама планиран је трансфер у износу од 260 мил. динара. Трансфери који се извршавају преко раздела Министарства финансија у износу од 162.340 мил. динара регулисани су чланом 173. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, којим је предвиђено да је Република гарант за обавезе Фонда за остваривање права по основу обавезног пензијског и инвалидског осигурања.
Трансферима из Министарства за рад, запошљавањe, борачка и социјална питања у износу од 23.200 мил. динара, обезбеђују се средства за исплату пpава по посебним прописима и средства за покриће разлике између најнижег износа пензије и износа пензије која би осигуранику припадала без његове примене.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ – извод

Укупни приходи и примања Фонда у 2018. години су планирани у износу од 615,58 милијарди динара и виши су за 1,98% у односу на средства планирана за 2017. годину.
Планираним приходима од доприноса покрива се 68,42% планираних расхода и издатака у 2018. години.
Донације, помоћи и трансфери износе 185,54 милијарди динара са учешћем од 30,14% у укупним приходима и примањима.
Укупни расходи и издаци Фонда за 2018. годину износе 615,58 милијарди динара и виши су за 1,98% у односу на средства планирана за 2017. годину.
Програмска активност: 0002 Исплата разлике по ванредном усклађивању корисницима војних пензија
Правни основ: Закључак Владе РС број: 181-11689/2015 од 30. октобра 2015. године
Опис: Од 1. јануара 2008. године Законом о Војсци Србије промењен је начин усклађивања војних пензија, тако да се оно врши по динамици и на начин утврђен законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање. Корисницима пензија у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање пензије су ванредно усклађене од 1. јануара 2008. године за 11,06%, али ово право се корисницима војних пензија није признавало из разлога што се ванредно усклађивање пензија корисницима РФПИО односило на 2007. годину - када се на примања корисника војних пензија није примењивао овај начин усклађивања (мишљење Министарства рада и социјалне политике бр. 181-01-00092/2008-07 од 23.04.2008. године).
Корисници војних пензија покрећу судске поступке за остваривање права на ванредно усклађивање пензија, а децембра 2013. године, претходно донете судске пресуде Управног суда у којима су одбијене тужбе поводом признавања права на ванредно усклађивање, Уставни суд поништава, а те ставове, на даље прихватају и судови опште надлежности у парничним поступцима.
Закључком Владе РС број: 181-11689/2015 од 30. октобра 2015. године, корисницима војних пензија се на пензије увећане од 1. јануара 2008. године за проценат усклађивања од 4,21% утврђен Одлуком о усклађивању војних пензија за 2007. годину („Службени војни лист“, број 13/2008), примењује и проценат усклађивања од 6,57%, чиме се обезбеђује да укупно усклађивање пензије на месец децембар 2007. године износи 11,06%. Исплата усклађеног износа пензије извршена је почев од исплате пензије за новембар 2015. године. Закључцима Владе РС је предвиђено да се исплата разлике између усклађеног и исплаћеног износа пензије, почев од пензије за месец јануар 2008. године закључно са пензијом за месец октобар 2015. године, валоризованa применом индекса цена на мало, односно индекса потрошачких цена од месеца у коме је требало да буде извршена свака појединачна исплата овако усклађеног износа пензије, изврши корисницима војних пензија који су закључили уговор о вансудском поравнању са Фондом. Корисници који нису потписали вансудска поравнања и прекинули судске поступке разлику намирују принудном наплатом по окончаним судским поступцима или у управном поступку.
Активности Фонда усмерене су на измиривање преосталих захтева за исплату разлике и прибављање и тријажу документације на основу које су извршене принудне наплате ради евидентирања у пословним књигама Фонда.
Одговорно лице: Иван Мимић, директор Сектора за финансијско пословање
Расходи и издаци везани за програмску активност:
- 485000 –Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа планиран је износ од 4,22 милијарде динара на име укупних расхода (основни дуг, камате, судски и извршни трошкови) по основу исплате разлике између усклађеног износа пензије и исплаћеног износа пензије корисника војних пензија за период јануар 2008 – октобар 2015. године и други судски и извршни трошкови.
Програм: 0911 Права из социјалног осигурања
Програм Прaва из социјалног осигурања састоји се из програмских активности:
- 0001 Старосне пензије
- 0002 Инвалидске пензије
- 0003 Породичне пензије
- 0004 Накнаде за негу и помоћ и телесно оштећење
- 0005 Инвалидске накнаде
- 0006 Погребни трошкови и остала права
- 0007 Друштвени стандард пензионера
- 0008 Трансфери другим организацијама за обавезно социјално осигурање
Пензије и гранични износи у Закону о привременом уређивању начина исплате пензија увећавају се за 5% почев од исплате за децембар 2017. године.
Корисницима чија је висина пензија већа од 26.643,75 динара, а мања од 42.630,00 динара, пензија се исплаћује у износу који се добија тако што се од укупне висине пензија одбија износ који се добија множењем коефицијента од 0,22 са разликом између укупне висине пензије и 26.643,75 динара. Корисницима чија је висина пензије већа од 42.630,00 динара, пензија се исплаћује у износу који се добија тако што се од укупне висине пензија одбија збир износа који се добија множењем коефицијента 0,22 са 15.986,25 динара и износа који се добија множењем коефицијента од 0,25 са разликом између укупне висине пензије и 42.630,00 динара.
Средства за исплату старосних пензија планирана су у износу од 352,50 милијарди динара. У укупно планираном износу пензија (527,00 милијарди динара), учествују са 66,9%.
Средства за исплату инвалидских пензија планирана су у износу од 86,50 милијарди динара. У укупно планираном износу пензија (527,0 милијарди динара), учествују са 16,4%.
Средства за исплату породичних пензија планирана су у износу од 88,00 милијарди динара. У укупно планираном износу пензија (527,0 милијарди динара), учествују са 16,7%.