Финансијски план Фонда СОВО за 2018. г. - Предлог

Финансијским планом Фонда СОВО за финансирање здравствене заштите, права из здравственог и социјалног осигурања војних осигураника и материјалног обезбеђења корисника права у 2018. години, планирани су приходи и примања у износу од 5.200.000.000 динара.
Финансијским планом Фонда, за финансирање расхода дефинисаних програмском структуром Фонда кроз програме Подршка спровођењу послова из надлежности Фонда и Остваривање права из здравственог осигурања у 2018. години, планирана су средства у износу од 5.200.000.000 динарa.

Правни основ за планирање прихода из буџета Републике Србије
Чланом 3. Уредбе о обиму и начину преузимања имовине, обавеза и запослених од Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС“, бр. 97/11), утврђено је да ће Фонд наставити са применом војних прописа којима се корисницима војних пензија без стана утврђује право на накнаду дела трошкова за становање, а средства за измирење обавеза по том основу обезбеђују се у буџету Републике Србије на разделу Министарства одбране, по конту економске класификације 464 – Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања, која ће Министарство одбране трансферисати Фонду. Правни основ је на снази.

Фонд за СОВО за финансирање основне делатности (здравствене заштите и здравственог осигурања војних осигураника) користи искључиво приходе остварене од доприноса за обавезно здравствено осигурање на бруто плате професионалних војних лица и нето пензије корисника војних пензија.

Фонд за СОВО за финансирање допунске делатности (стамбеног обезбеђења корисника војне пензије без стана) користи искључиво приходе и примања које оствари од давања у закуп на одређено и неодређено време станова у власништву Фонда, од откупа станова у власништву Фонда и од отплате стамбених кредита. Станови су купљени пре 2010. године из средстава Фонда за пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника, односно из средстава доприноса за стамбено обезбеђење корисника војне пензије без стана, који се обрачунавао и уплаћивао по стопи од 2,5% на нето војне пензије.

Фонд за СОВО за финансирање допунске делатности (накнаде дела трошкова за становање корисницима војне пензије без стана) користи приходе које му за ту намену трансферише Министарство одбране. Наиме, за исплату накнаде дела трошкова за становање корисницима војне пензије без стана, средства се обезбеђују Законом о буџету Републике Србије, у оквиру раздела Министарства одбране и по апропријацији економске класификације 464. Правни основ за планирање средстава је Уредба о обиму и начину преузимања имовине, обавеза и запослених од Фонда за социјално осигурање војних осигураника у Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС“, бр. 97/11).

Управни одбор је мишљења да висина средстава опредељена на приходној страни Финансијског плана може довести у питање ефикасно функционисање војног здравства јер може бити угрожено снабдевање лековима, потрошним медицинским материјалом и опремом војноздравствених установа, као и да накнада зараде у случају привремене неспособности за рад проузроковане болешћу до 30 дана, треба да се исплаћује на терет средстава послодавца, односно Министарства одбране (процена новчаних средстава за исплату предметне накнаде до 30 дана износи око 800.000.000 динара).

Такође, потребно је изнаћи могућност да се приходна страна Финансијског плана Фонда за СОВО увећа за средства која РФЗО уплаћује на име лечења цивилних осигураника у војно здравственим установама. Напомињемо да је Републички фонд за здравствено осигурање средства за 2017. годину по наведеној намени планирао у висини од 2,7 милијарди динара. На тај начин би биле обезбеђене медицинске услуге цивилним осигураницима које се пружају у војноздравственим установама и тиме би се избегла ситуација да се те услуге сведу на минимум.