UVERENJE I (ILI) POTVRDA

Ispravama se utvrđuje, određuje ili dokazuje određeno činjenično stanje.
Mogu biti javne i privatne.
Javnim ispravama se potvrđuje istinitost neke činjenice i rešavaju neke stvari u činjeničnom postupku. Izdaju ih organi koji vode postupak i službenu evidenciju o činjenicama.
Privatne isprave izdaju fizička lica.
Isprave predstavljaju najjače dokazno sredstvo u svim pravnim postupcima. Sve što je u njima sadržano apsolutno je istinito sve dok se ne dokaže suprotno.

UVERENJE
Uverenje je javna isprava koju izdaju državni organi, ustanove i preduzeća:
- na osnovu činjenica, evidentiranih podataka,
- uvida u činjenično stanje,
- izjave dva svedoka koja je overena kod suda.
Na primer: škola izdaje učeniku uverenje o završenoj školi na osnovu validnih podataka kojima raspolaže u dosijeu učenika.
Može se pisati na propisanom obrascu ili na papiru A5 ili A4 formata, u francuskoj formi.

POTVRDA
Potvrdom se potvrđuje istinitost neke činjenice. Izdaje se na osnovu raspoloživih evidentiranih podataka u organizaciji.
Može da bude javna i privatna u zavisnosti da li je izdaje pravno lice ili fizičko lice.
Na primer: škola izdaje potvrdu učeniku o njegovom statusu u školi (redovan učenik).
Može se pisati na propisanom obrascu ili na papiru A5 ili A4 formata, u francuskoj formi.

Primeri uverenja i potvrde su u prilogu.

Одредбе Закона о општем управном поступку које се односе на идавање уверења, сертификата и потврда о чињеницама о којима се води службена евиденција

Члан 29
(1) Органи издају странкама, на усмени или писани захтев, уверења и друге исправе (сертификате, потврде итд.) о чињеницама о којима воде службену евиденцију у складу са законом.
(2) Уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција издају се сагласно подацима из службене евиденције, и имају доказну вредност јавне исправе.
(3) Уверења и друге исправе издају се, по правилу, истог дана кад је странка поднела захтев, а најкасније у року од осам дана, ако посебним прописом није друкчије предвиђено.
(4) Захтев странке за издавањем уверења и друге исправе може да се одбије решењем. Ако орган у року од осам дана не изда уверење или другу исправу, нити решење којим одбија захтев, странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен.
(5) Странка која сматра да уверење или друга исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција нису издати сагласно подацима из службене евиденције, може да захтева њихову измену или издавање новог уверења или друге исправе. Овај захтев може да се одбије решењем. Ако орган у року од осам дана не измени издато уверење или другу исправу или не изда ново уверење или другу исправу, нити изда решење којим одбија захтев - странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен.

Sustina:

Isprave (uverenje i potvrda) predstavljaju najjače dokazno sredstvo u svim pravnim postupcima. Sve što je u njima sadržano apsolutno je istinito sve dok se ne dokaže suprotno.
Postoji nekoliko razlika između uverenja i potvrde. Uverenje mogu izdati samo pravna lica i ono je uvek javna isprava, a potvrdu mogu izdati pravna i fizicka lica, u prvom slucaju je javna isprava, u drugom slucaju privatna isprava. Uverenje se obavezno zavodi u delovodnik i ima delovodni broj. Potvrda koju izdaje pravno lice može da se zavede i da ima delovodni broj, ali to nije propisima utvrdjena obaveza.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (UVERENJE I POTVRDA.pdf)UVERENJE I POTVRDA.pdf 88 kB