Службени гласник РС – број 113/2017 од 17.12.2017. г.

Објављен је Службени гласник РС – број 113/2017 од 17.12.2017. г. и у истом су објављени:
- ЗАКОН о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о буџетском систему
- ЗАКОН о буџету Републике Србије за 2018. годину
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о јавној својини
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- ЗАКОН о спречавању прања новца и финансирања тероризма
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о регулисању јавног дуга Републике Србије по основу неисплаћене девизне штедње грађана положене код банака чије је седиште на територији Републике Србије и њиховим филијалама на територијама бивших република СФРЈ
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о стечају
- ЗАКОН о финансијској подршци породици са децом
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о раду
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запошљавању странаца
- ЗАКОН о запосленима у јавним службама
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
- ЗАКОН о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору
- ЗАКОН о измени Закона о уређењу судова
- ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2017. годину
- ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину
- ОДЛУКА о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину
- ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину
- ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину
- ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2018. годину
- ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину
- ОДЛУКА о давању сагласности на Финансијски план Регулаторног тела за електронске медије за 2017. годину
- АУТЕНТИЧНО ТУМАЧЕЊЕ одредбе члана 48. Закона о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, бр. 106/15 и 106/16 – аутентично тумачење)