Iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara u 2018. god.

U „Sl. glasniku RS“, br. 119/2017 objavljeni su Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara iz čl. 4, 15, 19. i 24. Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara („Sl. glasnik RS“, br. 26/2001, 80/2002, 43/2004, 31/2009, 101/2010, 24/2011, 68/2014 i 112/2015), a koji iznosi se primenjuju od 1. januara 2018. god.
Iznose poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara koji važe za 2018. godinu možete pogledati u prilogu.