ИЗВЕШТАЈ ДРИ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

У прилогу објављујем горе наведени извештај ДРИ од 08.12.2017. г.

Из Извештаја:

Остали расходи – конто 480000
Финансијским планом за 2016. годину остали расходи су планирани у износу од 4.998.395 хиљада динара. Фонд је, у финансијским извештајима за 2016. годину, исказао ове расходе у износу од 4.174.809 хиљада динара, што је 83,52 % од укупно планираних.
Тестирањем су у поступку ревизије обухваћени расходи Фонда за судске пресуде по тужбама поверилаца на име разлике између припадајућег и исплаћеног износа погребних трошкова и тужбама пензионисаних војних лица Војске Републике Србије. Тестирани расходи односе се на извршење судских пресуда по предлозима за извршење који су поднети од стране извршног повериоца против Фонда као извршног дужника.
У поступку ревизије ових расхода, на основу увида у документацију, уочено је да у финансијској оперативи постоје подаци о основном дугу, износу парничних и извршних трошкова, камате и укупно наплаћеног износа. На основу ових података састављају се табеларни прегледи са изводом подрачуна за принудне наплате за тај датум, који се достављају књиговодству на књижење.
Увидом у документацију на основу које су евидентирани расходи по основу судских одлука утврђено је да су расходи за новчане казне и пенале по решењу судова и накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа увећани за износ трошкова извршног поступка суда и/или извршитеља. У поступку ревизије на тестираном узорку је утврђено да су укупно извршени расходи по овом основу већи за најмање 63.068 хиљада динара.
Фонд је донео Инструкцију за поступање у вези са исплатом разлике накнаде погребних трошкова за кориснике пензија из категорије пољопривредника54 којом је уређено поступање Фонда с обзиром на покренуте судске поступке за исплату разлике између припадајућег износа накнаде погребних трошкова и извршене исплате од стране Фонда.
У поступку ревизије утврђено је да је, у споровима мале вредности који се односе на исплату разлике накнаде погребних трошкова за кориснике пензија из категорије пољопривредника, суд доносио решења о извршењу и у случајевима када је у року за добровољно испуњење (парициони рок) Фонд испунио обавезу утврђену одлуком суда. Такође је утврђено да се у одређеним случајевима дешавало да су повериоци Фонда одбили да приме исплату у париционом року и да је, услед протока времена, односно истека париционог рока судска одлука постала извршна, па је на терет Фонда иста обавеза два пута исплаћена увећана и за трошкове извршног поступка.
Скрећемо пажњу да одредбе чланова 43. и 44. Закона о извршењу и обезбеђењу којима се уређује извршност судске и управне одлуке, могу имати за последицу издавање потврде о извршности исправе од стране суда или другог овлашћеног органа и у случајевима када је дужник у року за добровољно испуњење (париционом року) испунио обавезу која је утврђена правноснажном одлуком или првостепеном одлуком код које жалба не одлаже извршење. Потребно је да надлежни органи прецизније уреде одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу како би се спречило да суд доноси решење о извршењу у случајевима када је дужник суду доставио доказ о испуњењу обавезе према повериоцу у париционом року.

Обавезе за основне пензије – уредба војна лица – конто 24411208
Обавезе Фонда за основне пензије – уредба војна лица - конто 24411208, преузете од Фонда социјалног осигурања војних осигураника, које се односе на неисплаћени део војних пензија усклађених са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о платама и другим новчаним примањима професионалних војника и цивилних лица у Војсци Југославије, на дан 31. децембар 2016. године износе 1.223.442 хиљаде динара. Смањење обавеза у 2016. години по овом основу у односу на претходну годину у износу од 74.603 хиљаде динара односи се на измирење дуга путем принудне наплате.

Обавезе за здравствене доприносе на пензије за војна лица – конто 24419105 и 24419115
Стање обавеза за здравствене доприносе на пензије за војна лица износи 7.580.196 хиљада динара и непромењено је у односу на претходну годину. Обавезе се односе на неплаћене доприносе за осигурање на нето пензије војних лица.

Остала пасивна временска разграничења – конто 291919
У пословним књигама Фонда, са стањем на дан 31. децембар 2016. године, остала пасивна временска разграничења евидентирана су у износу од 2.935.858 хиљада динара.
Фонд је током 2016. године на потражној страни Осталих пасивних временских разграничења - субаналитички конто 291919 евидентирао прилив средстава у износу од 10.000.000 хиљада динара остварен по основу Закључака Владе Републике Србије.
Закључком Владе Републике Србије од 30. октобра 2015. године Фонду је дата сагласност да:
1. изврши усклађивање пензије корисницима војних пензија остварених до 31. децембра 2007. године тако што ће, на пензије увећане од 01. јануара 2008. године за проценат усклађивања од 4,21%, применити проценат од 6,57%, чиме ће укупно усклађивање пензија за месец децембар 2007. године бити 11,06%,
2. једнократно исплати разлику између овако усклађеног износа пензије и исплаћеног износа пензије корисницима војних пензија, почев од јануара 2008. године закључно са пензијом за месец октобар 2015. године. Средства за једнократну исплату разлике обезбеђују се у Фонду.
Закључком Владе Републике Србије од 19. децембра 2015. године се недостајућа средства за исплату разлике обезбеђују Законом о буџету РС за 2016. годину на разделу 16 – Министарство финансија, глава 16.7 – Управа за јавни дуг, Програм 2201 – Управљање јавним дугом, Функција 170 - трансакције јавног дуга, Пројекат – Сервисирање домаћег јавног дуга, апропријација економска класификација 611 – Отплата главнице домаћим кредиторима у износу од 10.000.000 хиљада динара.
У поступку ревизије утврђено је да је Фонд током 2016. године исплате разлика пензија корисницима војних пензија након закључених уговора о вансудском поравнању као и исплату по извршним судским пресудама у укупном износу од 10.000.000 хиљада динара, евидентирао као дуговни промет Осталих пасивних временских разграничења – субаналитички конто 29191910.

Судски спорови и потенцијалне обавезе
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је у току 2016. године водио 75.540 судских спорова, од којих је на дан 31.12.2016. године 5.561 позитивно решено, 16.384 негативно, а 53.595 спорова је у току.