ИЗВЕШТАЈ ДРИ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ФОНДА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ВОЈНИХ ОСИГУРАНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА

У прилогу објављујем горе наведени извештај ДРИ од 08.12.2017. г.

Из Извештаја:

Основ за мишљење са резервом о финансијским извештајима
Фонд за социјално осигурање војних осигураника је непотпуно и нетачно исказао податке у финансијским извештајима који чине Завршни рачун за 2016. годину најмање у износу од 458.853 хиљадe динара, тако што :
1) у Билансу стања није исказао стање залиха лекова и медицинских средстава на дан 31.12.2016. године, јер у пословним књигама није успоставио књиговодствену евиденцију набављених и утрошених лекова и медицинских средстава за потребе војноздравствених установа у складу са Правилником о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем,
2) је у Билансу прихода и расхода, због неправилног књижења, више исказаo расходе за алат и инвентар у износу од 1.693 хиљаде динара а мање издатке за намештај у истом износу,
3) у Извештају о извршењу буџета исказао приходе на погрешним класификацијама према изворима финансирања у укупном износу од 457.160 хиљада динара, тако што је:
- више исказао приходе из донација и помоћи у износу од 439.135 хиљада динара, а мање исказао приходе из осталих извора у истом износу, јер је текуће трансфере из буџета Републике по основу накнада трошкова становања, исказао у колони 10 – Приходи из донација и помоћи,
- више исказао приходе из осталих извора у износу од 18.025 хиљада динара а мање исказао остварене приходе из средстава организација обавезног социјалног осиграња у истом износу, јер је приходе од учешћа војних осигураника и чланова њихових породица у трошковима здравствене заштите (партиципација) исказао у колони 11 – Приходи из осталих извора.

Скретање пажње: Скрећемо пажњу да поједине организационе јединице Министарства одбране нису у складу са Споразумом о активностима у поступку опремања медицинском опремом војноздравствених установа које образује Министарство одбране Републике Србије и уговором о давању медицинске опреме на коришћење, на захтев Фонда за социјално осигурање војних осигураника, доставиле извештај са овереном пописном листом даваоцу покретне ствари (Описано у напомени 6.3.2.1.2 Опрема – конто 011200);

Основ за мишљење о правилности пословања
Ревизију правилности пословања смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији и ISSAI 4000 – Стандард за ревизију правилности. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да пруже основ за наше мишљење.

Скретање пажње: Скрећемо пажњу да приходи које остварује Фонд за социјално осигурање војних осигураника од доприноса за обавезно здравствено осигурање нису довољни за финансирање права прописаних Уредбом о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника. Недостајућа средства у 2016. години износе укупно 0,7 милијарди динара.
Приходи од доприноса за обавезно здравствено осигурање војних осигураника остварени у 2016. години смањени су у односу на 2014. годину за 18% (0,9 милијарди динара) услед смањења стопе доприноса и основице за обрачун. Истовремено, Фонд за социјално осигурање војних осигураника је отпочео исплату накнаде плате за време привремене спречености за рад (у 2016. години ова накнада износила је 1,1 милијарду динара).
Примена Правилника о платама, којим је обавеза да се накнаде плате за време привремене спречености за рад која траје до 30 дана исплаћује на терет средстава Министарства одбране, одложена је за јануар 2017. године, односно за јануар 2018. године (Описано у напомени 6.1.3.2.1 Права из социјалног осигурања – конто 471000 и у напомени 6.1.1. Приходи од доприноса за обавезно здравствено осигурање).

Друга питања:
Фонд за социјално осигурање војних осигураника основан је Уредбом о надлежности, делокругу, организацији и начину пословања Фонда за социјално осигурање војних осигураника (април 1994.) што није у складу са одредбама члана 69. Устава Републике Србије којима је прописано да се фондови социјалног осигурања оснивају у складу са законом. До окончања поступка ревизије није донет закон којим се уређује здравствено осигурање војних осигураника (Описано у напомени 1.1. Оснивање, надлежност и послови Фонда за социјално осигурање војних осигураника);