ИЗВЕШТАЈ ДРИ О РЕВИЗИЈИ СВРСИСХОДНОСТИ - Оправданост примене стажа осигурања са увећаним трајањем за поједина радна места, односно послове

Државна ревизорска институција спровела је ревизију сврсисходности „Оправданост примене стажа осигурања са увећаним трајањем за поједина радна места, односно послове”.
Ревизијом су утврдили да су субјекти ревизије на дан 31. децембра 2016. године имали око 63.000 запослених на радним местима, односно пословима са бенефицираним радним стажом.
Поред доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање, запосленима који раде на радним местима, односно пословима са бенефицираним радним стажом плаћају се и додатни доприноси за стаж осигурања са увећаним трајањем. Из буџета Републике Србије се на име додатних доприноса издваја годишње око 4 милијарде динара.

Након спроведене ревизије ДРИ је утврдила следеће:
Бенефицирани радни стаж код државних органа је обесмишљен, јер се одређује према статусу и положају, а не према тежини посла и условима рада, што буџет Републике Србије годишње кошта око 4 милијарде динара.

Узроци оваквог стања су што:
- Субјекти ревизије нису одговорно приступили утврђивању радних места, односно послова са бенефицираним радним стажом, што је довело до неједнаког третмана запослених у државној управи. Нису укинули бенефицирани радни стаж за сва административно-техничка радна места, због чега постоји неједнак третман за иста или слична радна места, односно послове у државним органима.
- Субјекти ревизије нису процењивали тежину посла и услове рада при утврђивању радних места, односно послова са бенефицираним радним стажом, чиме су довели у питање економичност и ефективност трошења 4 милијарде динара годишње. Нису усвојили методологију, нити одговарајуће критеријуме за утврђивање радних места, односно послова са бенефицираним радним стажом.
- Без активне улоге Министарства рада не може се обезбедити објективан приступ при утврђивању радних места, односно послова са бенефицираним радним стажом код субјеката ревизије. Радна група је само делимично испунила поверене задатке. Министарство рада није проверавало оправданост примене бенефицираног радног стажа код субјеката ревизије.

Последица неоправдане примене бенефицираног радног стажа је да државни органи не могу да потврде да је четири милијарде динара расхода који се из буџета Републике Србије плаћају за ову намену, извршено уз поштовање принципа економичности и ефективности.

Државна ревизорска институција, након спроведене ревизије „Оправданост примене стажа осигурања са увећаним трајањем за поједина радна места, односно послове“, у циљу уједначавање права и третмана истих/сличних радних места, односно послова у државној управи, даје следеће препоруке:

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања да:
- заједно са субјектима ревизије утврди начин и поступак на који ће учествовати у утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем и
- пре споразумног доношења правилника размотри доказе о оправданости примене стажа осигурања који се рачуна са увећаним трајањем за поједина радна места, односно послове, уз уважавање специфичности субјеката ревизије, како би се обезбедио објективан приступ при утврђивању тих радних места, односно послова.

Министарству унутрашњих послова, Министарству одбране, Министарству правде - Управи за извршење кривичних санкција, Безбедносно-информативној агенцији, Министарству финансија – Пореској управи и Министарству спољних послова да:
- успоставе критеријуме за утврђивање радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, полазећи од тога да је то рад који је нарочито тежак, опасан и штетан за здравље, односно послова на којима је обављање професионалне делатности ограничено навршењем одређених година живота или због природе и тежине посла, физиолошке функције опадају у тој мери да онемогућавају њено даље успешно обављање, уз независну и стручну процену тежине и услова рада и
- донесу методологију (начин и поступак) за утврђивање радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем.

Министарству унутрашњих послова, Министарству правде - Управи за извршење кривичних санкција, Безбедносно-информативној агенцији и Министарству финансија – Пореској управи да:
- изврше ревизију правилника којим се утврђују радна места, односно послови на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем, на начин да то не могу бити административно-техничка радна места, односно послови, нити послови који у другим државним органима са истим условима рада немају то право, већ само послови на којима је рад нарочито тежак, опасан и штетан за здравље, односно послови на којима је обављање професионалне делатности ограничено навршењем одређених година живота или због природе и тежине посла, физиолошке функције опадају у тој мери да онемогућавају њено даље успешно обављање.

Министарству правде - Управи за извршење кривичних санкција да:
- уједначи називе и описе за иста радна места, односно послове у свим заводима за извршење кривичних санкција.

Министарству одбране да:
- преиспита оправданост примене стажа осигурања који се рачуна са увећаним трајањем на појединим радним местима, односно пословима у Министарству одбране.