Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM je izradio dva vodiča

Građani najčešće nisu upoznati sa svojim pravima i obavezama i imaju opravdani strah u susretu sa njima nepoznatim sudskim postupcima, jer ishod nekada može imati odlučujući uticaj na njihov život.
Kao dodatni problem javlja se nezavidna ekonomska situacija i nedostatak novca. Kako bi im se olakšalo u takvoj situaciji, Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM je izradio dva vodiča, Vodič za samozastupanje građana i Vodič - prvi put na sudu i prvi put u sudu, koji podučava na jednostavan i ilustrativan način o važnim pitanjima sudskog postupka (parnice) i postupka pred nezavisnim institucijama.
Svi se građani u nekom trenutku svog života susreću sa sudskim sistemom. Vrlo često su prinuđeni da u njemu učestvuju bez imalo volje, jer jednostavno dobiju tužbu, pa su na nju dužni da odgovore. U svemu tome javlja se i dodatan strah, jer najčešće nemaju znanje i iskustvo i ulaze na teren koji je njima potpuno nepoznat. To nisu samo zakoni, već i čitav sistem pravila, često nepisanih, koja se spoznaju dugogodišnjim studiranjem i iskustvom. Vodiči imaju zadatak da građanima što više približe sudski proces na njima razumljiv način, kroz jezik koji je dosta sveden i lišen nerazumljive terminologije, sa namerom da se komplikovani pojmovi lakše shvate i primene. Publikacije pružaju odgovore na pitanja koje građani sami sebi postavljaju i pre nego što se upute u sud, a koja se odnose na troškove postupka, pisanje tužbe i odgovora na tužbu, ročište, dokaze, podneske, ostvarenja uvida u predmet, ubrzanja postupka, presude i pravne lekove. Takođe, daju se odgovori i na naizgled trivijalna pitanja, kao što su: šta poneti sa sobom na sud, kako se obući i gde se sudnica nalazi...?
Vodiči daju puno primera koji ilustruju same postupke, ali i upozoravaju na detalje za koje samo pravnici znaju da se ne "podrazumevaju". Pa tako u praksi neretko dolazi do situacija da građani u dobijenim sporovima ne dobiju i naknadu, jer je nisu u zadatim rokovima na propisan način tražili.
Međutim ono što je važno da se kaže, jeste to da vodiči ipak ne mogu zameniti pravni savet koji se može dobiti od kvalifikovanog stručnjaka i ne predstavljaju promovisanje samozastupanja. Zbog toga vodiči sadrže i informacije kako se i gde može dobiti besplatna pravna pomoć. Ukoliko se pak odluče na korak samozastupanja ili jednostavno žele da se bliže upoznaju i razumeju svoja prava i obaveze, građani vodiče mogu dobiti pristupom internet stranici YUCOM-a (www.yucom.org.rs) u elektronskoj formi ili naručiti besplatni štampani primerak pozivom na broj organizacije (+ 381 11) 33-44-235.

Vodič za samozastupanje građana – parnični postupak i postupci pred nezavisnim institucijama

Svi se u nekom trenutku našeg života možemo susreti sa sudskim sistemom, hteli mi to ili ne. U tim situacijama, važno je znati koja prava i obaveze imamo kako bismo mogli na najbolji mogući način da osiguramo pravičan tok postupka te i odgovor države u zaštiti naših prava.
Ovaj vodič služi kao pomoć upravo u takvim situacijama. Vodič ne zamenjuje pravni savet koji možete dobiti od kvalifikovanih stručnjaka, već daje osnovne informacije kako bi se približio sudski postupak i postupci pred nezavisnim institucijama u cilju boljeg razumevanja prava i obaveza koje imamo kada započne sudski postupak.
„Vodič za samozastupanje građana“ je pripremio tim Komiteta pravnika za ljudska prava – YUCOM. Timu su koristile smernice dobijene od g-đe Džordže Harli (stručnjakinje za reformu pravosuđa), g-dina Srđana Svirčeva (stručnjak za javni sektor), g-đe Marine Matić Bošković (savetnice za reformu pravosuđa), kao i komentari koje je uputila Viktorija Eskivel Korzak (stručnjakinja za ljudska prava).
Vodič može pomoći u situacijama kada niste sigurni da li da pokrenete sudski postupak, kada je postupak već u toku ili čak i u situacijama kada uopšte nemate nikakvih pravnih problema, ali želite da bolje razumete koja prava i obaveze imate kako biste mogli da sprečite potencijalne pravne probleme u svakodnevnom životu. Imajući u vidu da u Republici Srbiji nije usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, ali i opšte ekonomske prilike u zemlji, ovaj Vodič je pripremljen kako bi građanima približio konkretno samozastupanje pred sudovima i drugim državnim organima koji su nadležni za zaštitu prava građana – Zaštitinikom građana, Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti. Vodič može da predstavlja i osnovu za unapređenje ostvarivanja ljudskih prava širokom broju građana, pre svega onima koji zbog svojih imovinskih prilika nisu u mogućnosti da plaćaju zastupanje od strane advokata.

Vodič: Prvi put na sudu i prvi put u sudu!

Samostalno zastupanje svojih prava i interesa na sudu nije jednostavno. Ulazite na nepoznat teren, gde učesnici govore Vama nepoznatim jezikom i gde važe Vama nepoznata pravila. Ta pravila su nekad pisana, a nekad nepisana. Ona se spoznaju dugogodišnjim studiranjem i iskustvom. Ipak, nijedan proces, nijedan postupak, nije isti. Zato, niko ne može garantovati ishod postupka.
OVAJ VODIČ NE PROMOVIŠE SAMOSTALNO ZASTUPANJE. On ima cilj da PRIBLIŽI LAICIMA KOLIKO JE MOGUĆE SUDSKI PROCES.
U njemu se daju odgovori na pitanja koja sami sebi postavljate kad krenete u sud a koje ne možete naći u zakonima. Na kraju, nadamo se da ćete čitanjem ovog vodiča moći realnije da sagledate sam proces, te donesete odluku da li uopšte kretati ka sudu ili dobiti dovoljno dobrih argumenata za Vas i suprotnu stranu da spor rešite mirnim putem.
“Vodič: Prvi put na sudu i prvi put u sudu” je pripremio Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM kao deo projekta ‘Improved Access to Justice – Empowering Citizens for Self-representation’ koji je izrađen u saradnji sa Svetskom bankom. Sadržaj ovog vodiča je isključiva odgovornost YUCOM-a i ne predstavlja stavove Svetske banke.“

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Vodic-Prvi-put-na-sudu-i-prvi-put-u-sudu.pdf)Vodic-Prvi-put-na-sudu-i-prvi-put-u-sudu.pdf 1822 kB
Download this file (Vodic-za-samozastupanje-1.pdf)Vodic-za-samozastupanje-1.pdf 1960 kB