Ustavni sud prihvatio Predlog Zaštitnika građana za ocenu ustavnosti člana 4 Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za PIO i Odlukom utvrdio da nije u skladu sa Ustavom i zakonima

Ustavni sud je prihvatio Predlog Zaštitnika građana za ocenu ustavnosti člana 4 Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i Odlukom utvrdio da nije u skladu sa Ustavom i zakonima. Ustavni sud je takođe doneo Rešenje kojim se odlaže objavljivanje ove Odluke od 21. decembra 2017. godine u „Službenom glasniku Republike Srbije“ za šest meseci od dana njenog donošenja.

Prema navodima Predloga za ocenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje (“Sl. glasnik RS” br. 43/11):
“Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano da se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koja se ostvaruju u fondu obezbeđuju u postupku predviđenom zakonom kojim je uređen opšti upravni postupak, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno (član 84. stav 2.).
Dakle, ova norma Zakona upućuje na primenu Zakona o opštem upravnom postupku, prilikom odlučivanja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Istovremeno, članom 98. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, propisano je da organ fonda određen opštim aktom fonda, donosi rešenje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja i o penzijskom stažu.
Zakonom o opštem upravnom postupku propisano je da su po tom zakonu dužni da postupaju državni organi kad u upravnim stvarima, neposredno primenjujući propise, rešavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog lica, pravnog lica ili druge stranke, kao i kad obavljaju druge poslove utvrđene ovim zakonom (član 1.). Istim zakonom propisana je obaveza organa nadležnog za rešavanje, da na osnovu odlučnih činjenica, donose rešenje o upravnoj stvari koja je bila predmet postupka (član 192. stav 1.).
Odredbom člana 138. stav 1. Zakona o penzijsko invalidskom osiguranju dato je ovlašćenje Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje da propiše način utvrđivanja svojstva osiguranika u slučajevima kada je Fond za to ovlašćen.
U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje u obavezi je da, prilikom utvrđivanja obaveze plaćanja doprinosa, u situacijama kada su za to ispunjeni zakonom propisani uslovi, u svakom konkretnom slučaju, donese odgovarajući upravni akt – rešenje, kojim će utvrditi visinu obaveze i obrazložiti način utvrđivanja obaveze. Imajući u vidu navedeno, Zaštitnik građana smatra da je Fond izašao iz okvira ovlašćenja koje mu je zakonodavac dao i, pored načina utvrđivanja svojstva osiguranika, osporenom odredbom uredio i postupak utvrđivanja obaveze osiguranika i to suprotno navedenim zakonskim odredbama kojima je ta materija uređena.
Uređivanje zakonske materije podzakonskim aktom i to suprotno odredbama zakona i mimo zakonskog ovlašćenja, u suprotnosti je sa vladavinom prava, jednim od ključnih načela Ustava, koje se između ostalog ostvaruje i kroz povinovanje vlasti Ustavu i zakonu (član 3. stav 2.). Takođe, uređivanje nadležnosti organa i obaveza građana podzakonskim aktom suprotno odredbama zakona, u suprotnosti je i sa članom 195. stav 1. Ustava, kojim je, između ostalog, utvrđeno da svi opšti akti organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja moraju biti saglasni zakonu. Takođe, propisivanjem da se o utvrđenoj obavezi stranka obaveštava, umesto da joj se izdaje upravni akt, onemogućava se stranci da koristi Ustavom i zakonom garantovano pravo na pravno sredstvo, odnosno žalbu protiv odluke kojom se odlučuje o njenoj obavezi čime je donosilac ove odluke opet povredio odredbu Ustava kojom se jemči pravo na žalbu ili drugo pravno sredstvo protiv odluke kojom se odlučuje o njegovom pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu (član 36. stav 2.).
Iz napred navedenih razloga, Zaštitnik građana smatra da odredba člana 2. stav 2. Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje nije u saglasnosti sa članom 3. stav 2., članom 36. stav 2. i članom 195. stav 1. Ustava Republike Srbije, članom 98. stav 1. i članom 138. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i članom 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku.
Osporenom odredbom člana 4. Odluke predviđeno je da se ona primenjuje i na osiguranike kojima doprinos i dodatni doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje nije utvrđen ili nije utvrđen i nije naplaćen u skladu sa zakonom, što znači da, i onda kada određeno lice ima svojstvo osiguranika, a nadležni organ nije utvrdio doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, ili ih nije utvrdio i naplatio, to može retroaktivno da utvrdi Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Kako je već navedeno, vladavina prava je osnovna pretpostavka Ustava Republike Srbije i počiva na neotuđivim ljudskim pravima i povinovanju vlasti Ustavu i zakonu. Ona se ostvaruje i kroz jedinstvo pravnog sistema i obaveznost opštih akata da budu saglasni Ustavu i zakonu.
Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju propisano je da se licu kome svojstvo osiguranika nije utvrđeno u rokovima određenim za podnošenje prijave na osiguranje, to svojstvo može se utvrditi najranije od 1. januara 1965. godine, na način utvrđen ovim zakonom i opštim aktom Fonda (član 138. stav 1.).
Članom 63. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisano je da u slučaju kada nadležna organizacija za obavezno socijalno osiguranje utvrđuje svojstvo osiguranika, iz razloga što prijava na osiguranje nije podneta u roku ili iz drugih razloga, u skladu sa zakonom, istovremeno sa utvrđivanjem svojstva osiguranika utvrđuje i obavezu plaćanja doprinosa.
Članom 69. istog Zakona propisano je da kontrolu obračunavanja i plaćanja doprinosa vrši Poreska uprava u skladu sa propisima koji uređuju poreski postupak i poresku administraciju.
Iz navedenih odredbi zakona jasno proizlazi da je zakonodavac Fondu dao ovlašćenje za uređivanje načina utvrđivanja svojstva osiguranika (138. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju) što imajući u vidu odredbu člana 63. Zakona o obaveznom socijalno osiguranju, podrazumeva i utvrđivanje obaveze plaćanja doprinosa. Kako su navedenim odredbama striktno propisani uslovi odnosno slučajevi u kojima Fond može da utvrđuje svojstvo osiguranika, kada je ovlašćen i da utvrđuje obavezu plaćanja doprinosa, jasno je da je ova odredba uredila izuzetak kada, umesto nadležnog organa – Poreske uprave, Fond može utvrđivati ovu obavezu. U tom smislu odredba člana 4. stav 2. Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje predstavlja izlazak iz okvira ovlašćenja za uređivanje koje je zakonom dato Fondu i „samoproširivanje“ nadležnosti Fonda, suprotno odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Takođe, utvrđivanje nadležnosti organa podzakonskim aktom u suprotnosti je sa članom 136. stav 2. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da poslove državne uprave obavljaju ministarstva i drugi organi državne uprave određeni zakonom, kao i članom 137. stav 3. kojim je propisano da se javna ovlašćenja mogu zakonom poveriti i posebnim organima preko kojih se ostvaruje regulatorna funkcija u pojedinim oblastima ili delatnostima.
Članom 19. Zakona o opštem upravnom postupku propisano je da organ ne može preuzeti određenu upravnu stvar iz nadležnosti drugog organa i sam je rešiti, osim ako je to zakonom predviđeno i pod uslovima propisanim tim zakonom.
Imajući u vidu navedeno, Zaštitnik građana smatra da odredba člana 4. Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje nije u saglasnosti sa članom 136. stav 2. i 137. stav 3. Ustava Republike Srbije, članom 63. i članom 69. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, članom 138. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i članom 19. Zakona o opštem upravnom postupku.

Zaštitnik građana je potom predlažio da Ustavni sud, nakon sprovedenog postupka, donese
ODLUKU
1. Utvrđuje se da odredba člana 2. Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje nije u saglasnosti sa odredbom člana 3. stav. 2., člana 36. stav 2. i člana 195. stav 1. Ustava Republike Srbije, člana 98. stav 1. i člana 138. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i člana 192. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku.
2. Utvrđuje se da odredba člana 4. Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje nije u saglasnosti sa odredbom člana 136. stav 2. i člana 137. stav 3. Ustava Republike Srbije, člana 63. i člana 69. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, člana 138. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i člana 19. Zakona o opštem upravnom postupku.

Ovaj Predlog za ocenu ustavnosti Zaštitnik građana je uputio Ustavnom sudu nakon što je PIO fondu uputio preporuku da ispravi propuste prilikom odlučivanja o zahtevima građana za ostvarivanje prava na penziju.Naime, odredbom člana 63. Zakona o socijalnom osiguranju utvrđena je nadležnost Fonda da, u određenim slučajevima, građanima utvrđuje obavezu plaćanja doprinosa. Ovo ovlašćenje Fond PIO je donošenjem Odluke o utvrđivanju svojstva osiguranika i obavezi plaćanja doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, osporenom odredbom, samovlasno proširio te je i u slučajevima koji nisu bili Zakonom utvrđeni u okviru njegove nadležnosti, utvrđivao i naplaćivao dugovanja za doprinose.
Zaštitnik građana pozdravlja ovu odluku Ustavnog suda i rešenje kojim se njeno objavljivanje odlaže na 6 meseci radi zakonskog uređivanja eventualne pravne praznine.
Ovakav stav Ustavnog suda predstavlja dodatno ohrabrenje u dostizanju zajedničkih ciljeva – zaštite prava građana i javnog interesa, kao i vraćanja postupanja organa uprave u pravne okvire. Istovremeno Zaštitnik građana poziva fond PIO i nadležno ministarstvo da u najkraćem roku sprovedu aktivnosti neophodne radi zakonskog uređivanja otvorenih pitanja u ovoj oblasti koja su od značaja za zaštitu prava građana i javni interes.

Izvor:
- Izvod iz propisa preuzet je iz programskog paketa “Propis Soft”–Redakcija Profi Sistema Com-a.
- Sajt Zaštitnika građana Republike Srbije.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odluka US.pdf)Odluka US.pdf 3232 kB
Download this file (Resenje US.pdf)Resenje US.pdf 539 kB