Решење ПФ ПИО – Филијала Сомбор о одбацивању захтева за исплату одбијених износа пензије – Оморац Владимир

Поштовани!

У прилогу објављујем Решење ПФ ПИО – Филијала Сомбор о одбацивању захтева за исплату одбијених износа пензије, које је колега Владимир добио.
Колега Владимир је захтевом тражио доношење Решења о повраћају одбијених износа од пензије, а другим захтевом је тражио издавање Уверења о исплатама његове војне пензије.
Нисам правник, али сматрам да захтев колеге Владимира није могао бити одбачен решењем, са позивом на члан 92 став (1), тачка 1) новог ЗУП-а, јер умањење пензије и исплата одбијених износа (разлике) пензије, односно доношење Решења о повраћају одбијених износа од пензије представља управну ствар, без обзира што је реч о захтеву имовинско-правног карактера (како наводи ПФ ПИО – Филијала Сомбор).

Komentar:

Sablon (obrazac) Zalbe na Resenje filijale Fonda PIO o odbacivanju zahteva za donosenje Resenja o povracaju odbijenih iznosa penzije objavio sam 08.02.18. g. U tu Zalbu moze se ugraditi i stav Ustavnog suda, koji bi Pokrajinskom fondu PIO trebao biti dobro poznat.
DA PODSETIM KOJI STAV JE IZNEO USTAVNI SUD O ZAHTEVIMA IMOVINSKO-PRAVNOG KARAKTERA U UPRAVNOM POSTUPKU I SPORU, ODNOSNO U PARNICNOM POSTUPKU, U NIZU SVOJIH ODLUKA U VEZI VANREDNOG USKLADJIVANJA VOJNIH PENZIJA ZA 11,06 %. I TI ZAHTEVI SU BILI IMOVINSKO-PRAVNOG KARAKTERA, KAO UOSTALOM VECINA ZAHTEVA IZ OBLASTI PIO.
"Уставни суд констатује да је пред судовима у Републици Србији вођен, као и да је у току, велики број поступака поводом захтева војних осигураника – корисника војних пензија за ванредно усклађивање пензија у висини од 11,06% почев од 1. јануара 2008. године. При томе се судска заштита војних пензионера може остварити било у парничном поступку пред судовима опште надлежности по тужбеним захтевима за накнаду материјалне штете због мање исплаћених месечних износа пензија у проценту од 11,06% почев од 1. јануара 2008. године, или, као у конкретном случају, у управном спору по тужби против коначног решења надлежне организације у којој се остварују права из пензијског и инвалидског осигурања, којим је одбијен захтев за усклађивање пензије од 11,06% почев од 1. јануара 2008. године."
IZ ODLUKE USTAVNOG SUDA Už – 8405/2013 od 04.12.2013. g.