Preporuka Zaštitnika građana za izmenu Pravilnika o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

Prema navodima Zaštitnika građana, Ministarstvo odbrane na drugačiji način od zakona uređuje visinu naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta. Takođe, ministartvo nije obezbedilo da o zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta rešava nadležni Sekretarijat za socijalnu zaštitu, već je izvršilo obračun i isplatu naknade zarade, na način i u visini koji nisu propisani zakonom, pri čemu je neosnovano umanjilo naknadu zarade pritužilji, utvrdio je Zaštitnik građana.
Ministarstvo odbrane čini propust tako što:
– Pravilnikom o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, bez zakonskog osnova, na drugačiji način od zakona uređuje visinu naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog i odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta;
– U postupku rešavanja o pravima na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja i porodiljskog i odsustva radi nege i posebne nege deteta podzakonskim aktom derogira zakone koji ovu materiju uređuju;
– Nije obezbedilo da, u skladu sa zakonom, o zahtevu za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta rešava Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda, kao stvarno i mesno nadležni organ;
– Kao stvarno nenadležni organ izvršilo je obračun i isplatu naknade zarade na način i u visini koji nisu propisani zakonom;
– Pri obračunu i isplati naknade zarade neosnovano je umanjilo naknadu zarade pritužilji.
Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Zaštitnik građana, u cilju unapređenja rada organa uprave i unapređenja zaštite ljudskih prava, upućuje Ministarstvu odbrane sledeće

Preporuke

I Ministarstvo odbrane izmeniće Pravilnik o platama profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i uskladiti ga sa propisima koji uređuju prava iz radnog odnosa trudnica, porodilja i roditelja – profesionalnih pripadnika Vojske Srbije za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta.
II Ministarstvo odbrane će, u okviru zakonskih mogućnosti, razmotriti način na koji će umanjiti posledice propusta na štetu pritužilje.
III Ministarstvo odbrane uputiće pritužilji pisano izvinjenje zbog učinjenih propusta u radu na njenu štetu.
IV Ministarstvo odbrane će u svom budućem radu, u postupcima ostvarivanja prava iz radnog odnosa po osnovu trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege i posebne nege deteta, postupati u skladu sa pozitivno-pravnim propisima
V Ministarstvo odbrane će u svom budućem radu, prilikom obračuna i isplate naknade zarada za vreme trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege i posebne nege deteta, postupati u skladu sa pozitivno-pravnim propisima i zakonom propisanom metodologijom.
Ministarstvo odbrane obavestiće Zaštitnika građana o postupanju po preporukama najkasnije u roku od 60 dana od dana prijema ovog akta, uz dostavljanje relevantne dokumentacije i drugih dokaza na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi da je po preporukama Zaštitnika građana postupljeno.

Izvor: Sajt Zaštitnika građana Republike Srbije.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Utvrđenje i preporuke Zastitnika gradjana MINISTARSTVU ODBRANE.doc)Utvrđenje i preporuke Zastitnika gradjana MINISTARSTVU ODBRANE.doc 143 kB