Информација УСПВЛС о кампањи „Ставимо тачку на пљачку пензионера“ која је дељена учесницима протеста пензионера 22.02.2018. г.

УДРУЖЕЊЕ СИНДИКАТА ПЕНЗИОНИСАНИХ
ВОЈНИХ ЛИЦА СРБИЈЕ
Бул. Зорана Ђинђића 165/74, Н. Београд (није више Дечанска 14)
Тел. 064 0618542, 064 2354113,
Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com
Број 32/18, 22.2.2018. године

Информација о кампањи „Ставимо тачку на пљачку пензионера“

Група војних пензионера из фејзбук групе Војни пензионери Србије, инспирисана и охрабрена радом Удружења синдиката пензионера Србије, 08.06.2015. године, формирала је Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије, као одговор на неадекватну заштиту права војних пензионера од стране постојећих удружења која су одбијала да организују протесте због дискриминације војних пензионера сматрајући их неприличним.

Oблaст дeлoвaњa Удружeњa je зaштитa прaвa и интeрeсa војних и свих других пeнзиoнeрa, унaпрeђeњe и пoбoљшaњe њихoвoг мaтeриjaлнoг, сoциjaлнoг и укупнoг друштвeнoг пoлoжaja.
Удружење сe aнгажује на остваривању следећих циљева:
1. Зaштита и унaпрeђeња eкoнoмских, сoциjaлних и мaтeриjaлних права, пoтрeбa и интeрeсa ензионера, корисника војних пензија, ратних и мирнодопских војних инвалида и војних ветерана, а нарочито: заштита и унапређење права из области инвалидско-пензионог и здравственог осигурања, права на стамбено обезбеђење, социјалне адаптације и интеграције пензионера;
2. Изградња одрживог система пензијског и инвалидског осигурања Републике Србије.
3. Нeгoвaње и чувaње трaдициja Војске Србије и ослободилачких ратова Србије;
4. Остваривање и других циљева којима се остварују и унапређују права пензионера, и војних ветерана.

После формирања удружење је организовало 7 протеста за годину дана што је резултирало делимичним остваривањем права војних пензионера на ванредно повећање војних пензија за 11,06% од 1.1.2008. године које су сви пензионери у Србији остварили. Након доношења Закона о привременом уређивању начина исплате пензија, удружење се са Удружењем синдиката пензинера Србије, чији је колективни члан активно ангажује, са циљем поништења тог и других закона којима је прекинуто редовно усклађивање пензија и подржављено управљање са фондом ПИО. Заједно са УСПС организовали смо 6 протеста пензионера којима је спречен заборав смањења пензија.

Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије је почетком новембра 2017. године, на основу стечених искустава наших адвоката у борби против дискриминације војних пензионера, обавези да се масовно обратимо судовима у Србији пре обраћања европским правним институцијама, заједно са искусним адвокатским канцеларијама покренуло кампању Ставимо тачку на пљачку пензионера. Кампања је од самог почетка осмишљена као обраћање Фонду ПИО, Државном правобранилаштву, парничним судовима, Уставном суду, ЕСЉП у Стразбуру и Комитету за социјална права СЕ. Фонду ПИО оштећени пензионери се обраћају са захтевом за издавање Уверења о висини и начину исплате неисплаћених делова пензије по основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија и Уверења-потврде о начину исплате пензија у периоду примене Закона. Уколико оштећени пензионер не добије тражено Уверење –потврду од фонда ПИО урадили смо форму Жалбе због ћутања управе и Ургенцију због неиздавања тражених уверења. Сматрамо непотребним улагати жалбу на Решења фонда ПИО којим се одбија захтев за издавање Уверења о висини и начину повраћаја неисплаћених делова пензије по основу примене Закона. Циљ подношења захтева за овакво Уверење је доказивање да се у управном поступку не може остварити повраћај неисплаћених делова пензије већ само у парничном поступку на шта упућују Решења фонда ПИО. Циљ обраћања фонду ПИО је информисање оштећених пензионера о висини штете и добијање валидног документа о томе а не надмудривање са њима у поштовању Закона о ОУП. Наравно уколико у прописаном року филијале фонда ПИО не издају тражено Уверење –потврду о начину исплате пензије да оштећене пензионере упућујемо на Жалбу Дирекцији фонда ПИО и Покрајинском Фонду ПИО Војводине , Урегенцију директору фонда ПИО и Тужбу Управном суду! После добијања Потврде о начину исплате пензије оштећени пензионери треба да се обрате Државном правобранилаштву са предлогом мирног решења спора са циљем доказивања непрофесионалног односа Државног правобранилаштва, вршења притиска на институције државе и припреме обраћања Комитету за социјална права СЕ у Бриселу. После обраћања Државном правобранилаштву, чиме се прекида застара потраживања у трајању од 60 дана, пред истек рока, предлажемо да оштећени пензионери са изабраним правним заступником покрену парничну тужбу на мањи део суме ( 1-3 месечна умањења) за коју су оштећени, да би платили мање судске таксе. На овакав начин желимо масовно обраћање парничним судовима и Уставном суду Србије да би преко њега стигли до ЕСЉП у Стразбуру. У управном и парничном поступку нудимо адвокате који ће по јединственом плану заступати оштећене бесплатно до позитивног завршетка судског поступка закључно са ЕСЉП у Стразбуру. Истовремено једна адвокатска канцеларија ће заступати клијенте који се обрате Државном правобранилаштву пред Комитетом за социјална права СЕ.

Од 1.3.2018. године прикупљамо копије документа којима су се оштећени обратили државном правобранилаштву ради припреме обраћања Комитету за социјална права СЕ. Исто тако од 1.3.2018. године ћемо понудити адвокате са којима имамо споразуме о сарадњи ради заступања оштећених пензионера. У току одвијања кампање Ставимо тачку на пљачку пензионера, појавила су се удружења пензионера и појединци који плагирају кампању незнатно мењајући формуларе са циљем приказивања кампање као своје, учлањавања пензионера у своја удружења, укључивања адвоката који нису у кампањи чиме се збуњују пензионери и врши опструкција кампање. Пензионере збуњује и што смо регистровали удруженје на адреси Дечанска 14 на којој не радимо. Сва удружења која у складу са споразумом са УСПВЛС, кампању подржавају, спроводе је са оригиналним документима и назнаком да је кампању организовало УСПВЛС. УСПВЛС, као покретач и власник кампање и ни једно удружење које подржава кампању, оштећеним пензионерима не поставља услов за учлањавање у удружење. Део адвоката који немају споразум о сарадњи са УСПВЛС нуде заступање за знатно мањи проценат награде (чак и 5%) са циљем да клијенте вежу за себе док друге адвокатске канцеларије не постигну позитиван резултат. Логично је да адвокатске канцеларије које раде на дужи временски рок без накнаде, заступају до ЕСЉП у Стразбуру, пред Комитетом за социјална права СЕ, траже и награду до 10%.

Позивамо оштећене пензионере да користе само документа и упутства УСПВЛС која се налазе на сајтовима Пензин.рс и КВП Адмирал, Фб страници Пензионери Србије, да објашњења траже на тел. 064 0618542, 064 2354113, 065 215 2416, 063 388871, Е-mail: uspvls.beograd@gmail.com или на адреси УСПВЛС Савски трг 9, трећи спрат у Београду, четвртком. Сви они који могу и осећају потребу да партиципирају у трошковима кампање могу информацију о томе да нађу у посебној објави на страници. Учешће у кампањи не условљавамо чланством у удружењу.

Јован Тамбурић, председник