ЖАЛБА због одбијања захтева за поништење Потврде РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 15.01.2018. године и издавање нове Потврде 

(по захтеву за издавање Уверења од 09.12.2017. године)

У поштанском сандучету пронашао сам 25.01.2018. г. обично писмо и у истом Потврду РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 15.01.2018. године, издату на мој лични захтев, у којој су наводно наведени подаци из службене евиденције редовне исплате моје старосне пензије. ПОДАЦИ НАВЕДЕНИ У ПОТВРДИ НИСУ ТАЧНИ.
РФ ПИО – Филијала Крагујевац је донела Решење број 181.6.2 28/17 од 21.04.2017. године о усклађивању моје пензије. Усклађена ми је пензија почев од 01.01.2008. године за 6,57 % и на дан доношења решења 21.04.2017. године иста износи 59.532,57 динара.
По наведеном решењу и Прегледу усклађивања пензије (који је саставни део решења) моја пензија износи:
Од 01.04.2014. г. – 57.928,67 динара,
Од 01.12.2015. г. – 58.652,78 динара,
Од 01.12.2016. г. – 59.532,57 динара.
По Потврди РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 15.01.2018. године моја пензија (по решењу) износи:
Од новембра 2014. г. закључно са октобром 2015. г. – 54.359,42 динара,
За новембар 2015. г. – 57.930,83 динара,
За децембар 2015. г. – 58.654,97 динара,
За децембар 2016. г. - 59.534,79 динара,
Од јануара 2017. г закључно са новембром 2017. г. - 59.532,57 динара.
Наведено показује и доказује да подаци у Потврди РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 15.01.2018. године о износима моје пензије по решењу НИСУ ТАЧНИ. Последично, НИСУ ТАЧНИ ни подаци о износима моје пензије у исплати и износима разлике пензије.

Због свега наведеног, у складу са чланом 29. став (5) Закона о општем управном поступку, захтевом од 26.01.2018. г. тражио сам да РФ ПИО – Филијала Крагујевац у року од 8 дана поништи наведену Потврду и изда ми Уверење – нову Потврду о извршеној исплати моје старосне пензије, за период од 01.11.2014. до 30.11.2017. године, по месецима, годинама и укупно, СА ТАЧНИМ ПОДАЦИМА, те изврши достављање Уверења – нове Потврде на начин прописан Законом о општем управном поступку. Захтев сам послао преко Поште Србије, препорученом пошиљком - Потврда о пријему пошиљке бр. РЕ298470267РС од 26.01.2018. године и достављен је РФ ПИО – Филијала Крагујевац 29.01.2018. године, што ми је потврђено повратницом.
Према Закону о општем управном поступку странка која сматра да уверење или друга исправа о чињеницама о којима се води службена евиденција нису издати сагласно подацима из службене евиденције, може да захтева њихову измену или издавање новог уверења или друге исправе. Овај захтев може да се одбије решењем. Ако орган у року од осам дана не измени издато уверење или другу исправу или не изда ново уверење или другу исправу, нити изда решење којим одбија захтев – странка може да изјави жалбу као да је захтев одбијен.
РФ ПИО – Филијала Крагујевац није поништила наведену Потврду од 15.01.2018. године о износима моје пензије и издала ми Уверење – нову Потврду, нити је решењем одбила мој захтев.

У складу са наведеним, сматрајући да је мој захтев одбијен, принуђен сам да поднесем ЖАЛБУ због одбијања захтева за поништење Потврде РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 15.01.2018. године и издавање нове Потврде о извршеној исплати моје старосне пензије, за период од 01.11.2014. до 30.11.2017. године, по месецима, годинама и укупно, СА ТАЧНИМ ПОДАЦИМА.
Захтевам да РФ ПИО – Дирекција Фонда поништи Потврду РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 15.01.2018. године о износима моје пензије и издава ми нову Потврду (Уверење) о извршеној исплати моје старосне пензије, за период од 01.11.2014. до 30.11.2017. године, по месецима, годинама и укупно, СА ТАЧНИМ ПОДАЦИМА, који се налазе у службеној евиденцији и наведени су у Решењу РФ ПИО – Филијала Крагујевац број 181.6.2 28/17 од 21.04.2017. године о усклађивању моје пензије и Прегледу усклађивања пензије (који је саставни део решења).