Текст Закључка Владе Р. Србије о продужењу рока за вансудско поравнање

Удружење војних пензионера Србије примило је 13.03.2018. г. Закључак Владе Републике Србије о вансудском поравнању за закинути део пензије од 2008. до 2015. године. С обзиром на значај тог документа преносим га у целости:

*******
На основу члана 43. Став 3. Закона о Влади (,,Службени војни гласник РС“ бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС 72/12, 7/14 – УС и 44/14), на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
Влада доноси,

З А К Љ У Ч А К

Влада је сагласна да Републички фонд за пензиијско и инвалидско осигурање омогући корисницима војних пензија да захтеве за једнократну наплату разлике пензије утврђене у складу са Закључком Владе 05 број: 181-13767/2015 од 19. децембра 2015. године подносе у 2018. години, односно до 31. децембра 2018. године.
Средства за наплату из тачке 1. Овог закључка обезбеђују се у Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.
Овај закључак, ради реализације, доставити Министарству финансија и министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које ће примерак овог закључка доставити Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање.

05 број 181-2134/2018
У Београду, 8. марта 2018. године
В Л А Д А
ПРЕДСЕДНИК
Ана Брнабић, с. р.