Одлука Уставног суда бр. Уж-6663/2016 од 21. децембра 2017. године (повређено право на суђење у разумном року, право на решавање стамбеног питања давањем стана у закуп - престанак права на стамбено обезбеђење)

С. Т. из Чачка поднео је Уставном суду, 25. августа 2016. године, преко пуномоћника М. К, адвоката из Ужица, уставну жалбу због повреде права на суђење у разумном року, из члана 32. став 1. Устава Републике Србије, у управном поступку који је се води пред Министарством одбране – Сектор за људске ресурсе – Управа за традицију, стандард и ветеране – Одељење за стамбене послове – Група за утврђивање права у то време у предмету УП-1 број 19044-28/2001.
У уставној жалби је детаљно описан ток управног поступка чије се трајање оспорава, уз навођење разлога који се односе на сложеност и значај предмета поступка, поступање надлежних управних органа и судова, као и на понашање подносиоца.
Предложено је да се утврди повреда права на суђење у разумном року и право на накнаду нематеријалне штете у опредељеном новчаном износу.

Уставни суд, Велико веће, у саставу: председник Суда Весна Илић Прелић, председник Већа и судије Милан Станић, др Милан Шкулић, Мирослав Николић, др Драгана Коларић, Татјана Бабић, др Милан Марковић и мр Томислав Стојковић, чланови Већа, у поступку по уставној жалби С. Т. из Чачка, на основу члана 167. став 4. у вези са чланом 170. Устава Републике Србије, на седници Већа одржаној 21. децембра 2017. године, донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се уставна жалба С. Т. и утврђује да је у управном поступку који се води пред Министарством одбране – Сектор за људске ресурсе – Управа за традицију, стандард и ветеране – Одељење за стамбене послове – Група за утврђивање права у предмету УП-1 број 19044-84/2001 подносиоцу уставне жалбе повређено право на суђење у разумном року, зајемчено одредбом члана 32. став 1. Устава Републике Србије.
2. Утврђује се право подносиоца уставне жалбе на накнаду нематеријалне штете у износу од 1.200 евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате. Накнада се исплаћује на терет буџетских средстава – раздео Министарства правде, у року од четири месеца од дана достављања ове одлуке Министарству.
3. Налаже се надлежним органима да предузму све неопходне мере како би се управни поступак из тачке 1. окончао у најкраћем року.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Уж-6663-2016.doc)Уж-6663-2016.doc 73 kB