ЗАХТЕВ за поништење Потврде РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 19.03.2018. године и издавање Уверења - нове Потврде (по захтеву за издавање Уверења од 09.12.2017. године)

1. Потврду РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 19.03.2018. године, издату на мој лични захтев, у којој су наводно наведени подаци из службене евиденције редовне исплате моје старосне пензије примио сам препорученом пошиљком – личним достављањем 21.03.2018. године.
ПОДАЦИ НАВЕДЕНИ У ОВОЈ ПОТВРДИ НИСУ ТАЧНИ.
РФ ПИО – Филијала Крагујевац је донела Решење број 181.6.2 28/17 од 21.04.2017. године о усклађивању моје пензије. Усклађена ми је пензија почев од 01.01.2008. године за 6,57 % и на дан доношења решења 21.04.2017. године иста износи 59.532,57 динара.
По наведеном решењу и Прегледу усклађивања пензије (који је саставни део решења) моја пензија износи:
- Од 01.04.2014. г. – 57.928,67 динара,
- Од 01.12.2015. г. – 58.652,78 динара,
- Од 01.12.2016. г. – 59.532,57 динара.
По Потврди РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 19.03.2018. године моја пензија (по решењу) износи:
- Од новембра 2014. г. закључно са октобром 2015. г. – 54.359,42 динара,
- За новембар 2015. г. – 57.930,83 динара,
- За децембар 2015. г. – 58.654,97 динара,
- За децембар 2016. г. - 59.534,79 динара,
- Од јануара 2017. г закључно са новембром 2017. г. - 59.532,57 динара.
Наведено показује и доказује да подаци у Потврди РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 19.03.2018. године о износима моје пензије по решењу НИСУ ТАЧНИ. Последично, НИСУ ТАЧНИ ни подаци о износима моје пензије у исплати и износима разлике пензије.

2. Претходно, РФ ПИО – Филијала Крагујевац ми је обичним писмом доставила Потврду РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 15.01.2018. године, издату на мој лични захтев, у којој су такође наводно наведени подаци из службене евиденције редовне исплате моје старосне пензије.
ПОДАЦИ НАВЕДЕНИ У ТОЈ ПОТВРДИ ОД 15.01.2018. Г. ИСТО НИСУ БИЛИ ТАЧНИ И ПОТПУНО СУ ИДЕНТИЧНИ ПОДАЦИМА У ПОТВРДИ ОД 19.03.2018. ГОДИНЕ.

Због наведеног, у складу са чланом 29. став (5) Закона о општем управном поступку, захтевом од 26.01.2018. г. тражио сам да РФ ПИО – Филијала Крагујевац у року од 8 дана поништи Потврду од 15.01.2018. г. и изда ми Уверење – нову Потврду о извршеној исплати моје старосне пензије, за период од 01.11.2014. до 30.11.2017. године, по месецима, годинама и укупно, СА ТАЧНИМ ПОДАЦИМА, те изврши достављање Уверења – нове Потврде на начин прописан Законом о општем управном поступку.
Захтев сам послао преко Поште Србије, препорученом пошиљком - Потврда о пријему пошиљке бр. РЕ29847026РС од 26.01.2018. године и достављен је РФ ПИО – Филијала Крагујевац 29.01.2018. године, што ми је потврђено повратницом.

РФ ПИО – Филијала Крагујевац није поништила наведену Потврду од 15.01.2018. године о износима моје пензије и издала ми Уверење – нову Потврду, нити је решењем одбила мој захтев.
Сматрајући да је мој захтев одбијен, био сам принуђен да преко РФ ПИО – Филијала Крагујевац поднесем ЖАЛБУ Дирекцији Фонда због одбијања захтева за поништење Потврде РФ ПИО – Филијала Крагујевац од 15.01.2018. године и издавање нове Потврде о извршеној исплати моје старосне пензије, за период од 01.11.2014. до 30.11.2017. године, по месецима, годинама и укупно, СА ТАЧНИМ ПОДАЦИМА.
Жалбу сам послао преко Поште Србије, препорученом пошиљком - Потврда о пријему пошиљке бр. РЕ298471885РС од 27.02.2018. године и достављена је РФ ПИО – Филијала Крагујевац 28.02.2018. године, што ми је потврђено повратницом.

3. Након 19 дана од пријема жалбе, РФ ПИО – Филијала Крагујевац ми поново издаје ПОТВРДУ од 19.03.2018. године, СА НЕТАЧНИМ ПОДАЦИМА. Потврду од 15.01.2018. г. је потписао овлашћени радник 90-45 Пајевић Јевђа, а Потврду од 19.03.2018. г. је потписао овлашћени радник 90-56 Марковић Јасмина.
Постављам врло једноставно питање: Да ли уопште знате шта радите, ко је од овлашћених радника задужен овим предметом у коме треба да постоји низ аката (првобитни Захтев, приговор који сам поднео због ћутања по захтеву, ваша Потврда од 15.01.2018. године, Захтев за поништење те потврде, Жалба Дирекцији Фонда због одбијања захтева за поништење Потврде – ћутања управе), односно ко поступа у одређеном (конкретном) предмету?

4. Због свега наведеног, у складу са чланом 29. став (5) Закона о општем управном поступку, захтевам да РФ ПИО – Филијала Крагујевац у року од 8 дана поништи Потврду од 19.03.2018. г. (као и Потврду од 15.01.2018. г.) и изда ми Уверење – нову Потврду о извршеној исплати моје старосне пензије, за период од 01.11.2014. до 30.11.2017. године, по месецима, годинама и укупно, СА ТАЧНИМ ПОДАЦИМА, те изврши достављање Уверења – нове Потврде на начин прописан Законом о општем управном поступку.
Поред тога, поново захтевам да ми РФ ПИО – Филијала Крагујевац донесе и изда УВЕРЕЊЕ о висини и начину исплате (поврађаја) задржаних износа пензије (разлике пензије) по основу Закона о привременом уређивању начина исплате пензија („Сл. гласник РС“, број 116/14 и 99/16), и то за период: почев од исплаћене умањене пензије за месец новембар 2014. године, закључно са исплаћеном пензијом за месец новембар 2017. године или изда решење којим се одбија тај мој захтев.