Бањски комплекс „Жубор” у Куршумлијској бањи

На основу Закључка Владе од 19. априла 2018. године и Одлуке Управног одбора Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање од 16.03.2018. године објављује се оглас ради отуђења непокретности бањског комплекса „Жубор“ у Куршумлијској бањи путем прикупљања писмених понуда.
У ПРИЛОГУ ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ БАЊСКОГ КОМПЛЕКСА „ЖУБОР“ У КУРШУМЛИЈСКОЈ БАЊИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

Пензио­нери забри­нути да ће остати без бања

Удру­жење син­диката пен­зио­нера Ср­бије са осталим син­дикатима тра­жи да уче­ствује у раду рад­не гру­пе која се бави при­ватизацијом РХ цен­тара, твр­дећи да је ПИО фонд сво­ју имо­вину већ пре­нео на државу

http://www.politika.rs/scc/clanak/402561/Penzio-neri-zabri-nuti-da-ce-ostati-bez-banja

Аутор: Јасна Петровић-Стојановић

Пред­став­ни­ци Удру­же­ња син­ди­ка­та пен­зи­о­не­ра Ср­би­је за­тра­жи­ли су још у ја­ну­а­ру при­јем код ми­ни­стра ту­ри­зма Ра­си­ма Ља­ји­ћа, јер су за­бри­ну­ти за суд­би­ну ба­ња и ре­ха­би­ли­та­ци­о­них цен­та­ра ко­ји ће се уско­ро при­ва­ти­зо­ва­ти по­сле че­га ће они ко­ји су ба­ње гра­ди­ли сво­јим рад­нич­ким ди­на­ром, оста­ти без мо­гућ­но­сти да их ко­ри­сте за опо­ра­вак.
– Од­го­вор о су­сре­ту ни до да­нас ни­смо до­би­ли, а не­дав­но је по­но­во ре­че­но да ће пен­зиј­ски фонд пре­не­ти сво­ју имо­ви­ну на др­жа­ву ка­ко би она лак­ше при­ва­ти­зо­ва­ла ба­ње. Управ­ни од­бор ПИО фон­да обез­бе­ђу­је ве­ћи­ну пред­став­ни­ка ко­ји чи­не све да се имо­ви­на вра­ти вла­ди на про­да­ју. Исто то по­ку­ша­ва­но је 2005. го­ди­не ка­да је ми­ни­стар при­вре­де био Мла­ђан Дин­кић, али је ПИО фонд та­да ту­жио др­жа­ву, па је имо­ви­на оста­ла у ње­го­вом вла­сни­штву – ка­же Ми­ша Ра­до­вић, пред­сед­ник овог удру­же­ња.
Ре­сор­ни ми­ни­стар је не­дав­но по­но­во по­кре­нуо при­чу о ба­ња­ма на­гла­ша­ва­ју­ћи да су не­ре­ше­ни вла­снич­ки од­но­си, би­ло да је вла­сник спор­них ба­ња Фонд ПИО, др­жа­ва или не­ка дру­га ин­сти­ту­ци­ја, а с дру­ге стра­не ин­те­ре­си син­ди­ка­та и ру­ко­вод­ства ба­ња два основ­на раз­ло­га за­што се срп­ске ба­ње спо­ро при­ва­ти­зу­ју.
– Упра­во из тих раз­ло­га же­ли­мо за­јед­но са син­ди­ка­ти­ма да се укљу­чи­мо у ре­ша­ва­ње пи­та­ња ба­ња, а не да за­др­жи­мо ста­тус кво. Тра­жи­мо да се по­ред про­це­не Ди­рек­ци­је за имо­ви­ну узму у об­зир вред­но­сти имо­ви­не ко­је је утвр­дио суд­ски ве­штак, као и вред­но­сти имо­ви­не утвр­ђе­не од По­ре­ске упра­ве. Тим пре што су су­до­ви већ утвр­ди­ли да је реч о при­ват­ној имо­ви­ни и да др­жа­ва не­ма ни­ка­квог пра­ва да рас­по­ла­же имо­ви­ном ПИО фон­да као при­ват­ном имо­ви­ном – твр­ди Ра­до­вић.
Упи­та­ни да ли је фонд већ пре­нео сво­ју имо­ви­ну на др­жа­ву, ка­ко би се ба­ње лак­ше про­да­ле, у ПИО од­го­ва­ра­ју до ни­су пре­не­ли на др­жа­ву сво­је пра­во сво­ји­не или су­сво­ји­не на не­по­крет­но­сти­ма ко­је се на­ла­зе у ба­ња­ма. Фонд је вла­сник или су­вла­сник са­мо не­по­крет­но­сти обје­ка­та у ко­ји­ма здрав­стве­ну де­лат­ност оба­вља­ју спе­ци­јал­не бол­ни­це, та­ко да фонд мо­же евен­ту­ал­но да про­да сво­ју имо­ви­ну, од­но­сно обје­кат.
При­ва­ти­за­ци­ја је мо­гу­ћа је­ди­но за прав­на ли­ца – спе­ци­јал­не бол­ни­це, чи­ји је осни­вач др­жа­ва. Кра­јем 2017. го­ди­не обра­зо­ва­на је Рад­на гру­па за стра­те­шко ре­ша­ва­ње отво­ре­них пи­та­ња у ве­зи са ба­ња­ма и бањ­ским ле­чи­ли­шти­ма у чи­јем ра­ду, по­ред пред­став­ни­ка др­жа­ве, уче­ству­је Ре­пу­блич­ки фонд за здрав­стве­но оси­гу­ра­ње и ПИО.
До са­да је у ко­рист пен­зиј­ског фон­да пра­во­сна­жно окон­ча­но 17 суд­ских по­сту­па­ка, док се 10 и да­ље во­ди пред су­до­ви­ма. Тре­нут­но се у пет обје­ка­та, ко­ји се на­ла­зе у ба­ња­ма, на ко­ји­ма фонд има пра­во сво­ји­не или су­сво­ји­не, не оба­вља здрав­стве­на ни­ти би­ло ко­ја дру­га де­лат­ност. У оста­лим објек­ти­ма оба­вља се здрав­стве­на де­лат­ност спе­ци­јал­них бол­ни­ца чи­ји је осни­вач Ср­би­ја.
Спе­ци­јал­не бол­ни­це, као ко­ри­сни­ци ових не­по­крет­но­сти, вр­ше њи­хо­во те­ку­ће и ин­ве­сти­ци­о­но одр­жа­ва­ње, док фонд, као вла­сник објек­та, има за­кон­ску оба­ве­зу пла­ћа­ња го­ди­шњег по­ре­за на имо­ви­ну.
Управ­ни од­бор фон­да до­нео је од­лу­ку да се из­вр­ши про­це­на вред­но­сти свих не­по­крет­но­сти у ко­ји­ма фонд има пра­во сво­ји­не или су­сво­ји­не, ко­је се на­ла­зе у ба­ња­ма, а при­ли­ком евен­ту­ал­не про­да­је обје­ка­та ко­ји су у вла­сни­штву фон­да, а ко­ји се на­ла­зе у ба­ња­ма, оства­ре­ни при­ход ће би­ти ис­кљу­чи­во при­ход фон­да.
Не­по­крет­но­сти ко­је су у вла­сни­штву фон­да ко­је се на­ла­зе у ба­ња­ма мо­гу би­ти пред­мет евен­ту­ал­не про­да­је, а не при­ва­ти­за­ци­је. Управ­ни од­бор фон­да је до­нео од­лу­ку да се по­кре­не по­сту­пак про­да­је не­по­крет­но­сти у Кур­шу­млиј­ској ба­њи при­ку­пља­њем по­ну­да пу­тем јав­ног огла­ша­ва­ња. Има­ју­ћи у ви­ду све на­ве­де­но, сре­ди­ном де­цем­бра 2017. го­ди­не обра­зо­ва­на је рад­на гру­па у чи­јем ра­ду, по­ред пред­став­ни­ка др­жа­ве, уче­ству­је Фонд здрав­ства и ПИО, за­кљу­чу­ју у ПИО.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (KURSUMLIJSKA BANJA APRIL 2018.pdf)KURSUMLIJSKA BANJA APRIL 2018.pdf 362 kB