Ново обраћање УВПС Уставном суду Србије

Дана 07. мајa 2018. г. на сајту УВПС објављено је:
“Поводом упућене уставне иницијативе за оцену уставности закона којим су смањене пензије, председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је захтев Уставном суду Србије следеће садржине:
Удружење војних пензионера Србије поднело je том Суду, 25. априла 2016. године, Иницијативу за покретање поступка ради оцене уставности и сагласности са општеприхваћеним правилима и потврђеним међународним уговорима Закона о привременом уређењу начина исплате пензија („Службени гласник РС“, бр. 116/2014), поводом које је оформљен предмет под класификационом ознаком IУз-351/2015., о чему је, на основу података на сајту Суда, требало да се расправља прво у II/2017, а потом у III/2017 године.
На основу наведеног, а на основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, 54/07, 104/09 и 36/10), тражили смо да нам доставите информацију да ли је Уставни суд расправљало о наведеним иницијативама.
Вашим дописом, Уставни суд Су број:17/20/2018 од 20. фебруара 2018. године, доставили сте обавештење да предмет по класификационом ознаком IУз-351/2015 није разматран на седници I Великог већа Уставног суда. Такође нас обавештавате да је разматрање наведеног предмета предвиђено у планском раздобљу јануар-март 2018. године.
На основу обавештења тога Суда молимо да нам доставите информацију да ли су у наведеном планском раздобљу разматране иницијативе. Уколико нису разматране из којих разлога нису и када се Програмом рада Суда предвиђа разматрање.”

Kolega Darko je od Ustavnog suda dobio kopije inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija koje su podnete posle donošenja rešenja Ustavnog suda o odbacivanju inicijativa u predmetu IUz-531/2014.
Prva od njih bila je Inicijativa Saveta za borbu protiv korupcije koja je podneta – primljena u Ustavnom sudu 30.12.2015. g. i na osnovu iste je formiran predmet IUz-351/2015.
U tom predmetu je i inicijativa koju je podnelo UVPS u vezi sa kojom je predsednik UVPS ranije (09.02.2018. g. objavljeno je na sajtu UVPS) tražio od Ustavnog suda informacije.

UVPS je od Ustavnog suda po ranijem zahtevu dobilo tražene informacije (26.02.2018. g. objavljeno je na sajtu UVPS sledece):
Из Уставног суда Србије стигао је одговор председнику УВПС Љубомиру Драгањцу на поднесак Удружења војних пензионера Србије у вези са доношењем одлуке о поднетој уставној иницијативи. Писмо доносимо у целости:
,,Поводом захтева Удружења војних пензионера Србије за слободан приступ информацијама од јавног значаја од 9. фебруара 2018. године, обавештавамо Вас да предмет под класификационом ознаком IУз-351/2015 није разматран на седници Првог великог већа Уставног суда. Такође, обавештавамо Вас да је разматрање наведеног предмета предвиђено у планском раздобљу јануар-март 2018. године.”